bekers

20 Januari 2020

Evenementen hebben een positieve invloed omdat ze mensen bij elkaar brengen rond een bepaald thema of event. Maar ze hebben vaak ook een grote impact op het milieu. Denk aan al het materiaal dat moet geleverd worden, aan de bezoekers die zich naar daar moeten verplaatsen, aan eten en drinken dat ter plekke wordt geconsumeerd en verpakt wordt in wegwerpmateriaal… Verschillende organisatoren in verschillende steden en gemeenten gingen de afgelopen jaren al aan de slag om de milieu-impact te verminderen, sommigen met een aantal maatregelen, anderen gingen voor volledig of toch zo goed als volledig afvalvrij . Steeds meer evenementen schakelden over op het gebruik van herbruikbare bekers. Die halen zo goed als altijd een betere milieuscore dan de wegwerpbekers én zorgen voor veel minder zwerfvuil. Reden genoeg ook om dit te veralgemenen en dus werd er ook een verbod op het serveren van drank in verpakkingen voor eenmalig gebruik bij publieke evenementen voorzien vanaf 1 januari 2020. Voor organisatoren buiten de overheid is er een uitzondering voorzien: meer bepaald wanneer de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. En dat percentage verhoogt nog. Maar uiteraard is het ook voor die evenementen aan te raden om zoveel mogelijk te werken met de beter scorende herbruikbare bekers. En daar kunnen de stad en afvalintercommunale Verko een ondersteunende rol spelen. • Voorziet de stad ondersteuning voor organisatoren van evenementen (zowel op inhoudelijk als op praktisch vlak)? Welke timing werd hiervoor vooropgesteld? Welke communicatie is er voorzien? • Volop mogelijkheden mebkibekijken nog geen tiiming, nog geen trakject, donderdag vergadering hiervoor, op basis daarvan sensibilisering, via pijlers informeren en sensilbiliseren – beperkt aanteal in eigendom enkel voor eigen dienstne niet evident uitlenen (onderhoud, afhalen, terugbrengen, ed) n • ​Voorziet de stad sensibiliseringscampagnes? • Op de gemeenteraad van april 2019 werd beloofd een reglement te maken voor het ontlenen van herbruikbare bekers. Hoe ver staat het met de opmaak ervan? Hoe zal de communicatie daarover verder verlopen? • ​Er zou ook bekeken worden of de afvalintercommunale Verko een rol zou kunnen spelen bij het ter beschikking stellen van herbruikbare bekers. Zijn er al concrete plannen bekend? Zal Verko daarvoor subsidies aanvragen bij OVAM? En wordt er daarbij ook nagedacht over wasinstallaties en mobiele tapinstallaties? • Op welke manier werd de eigen werking aangepast? Welke problemen zijn er nog? Tot onze verbazing stelden we bijvoorbeeld vast dat op de nieuwjaarsreceptie van de stad nog bepaalde biersoorten werden geschonken in wegwerpbekers – wat dus vanaf 1 januari niet meer mag. Niet echt een voortrekkersrol dus, integendeel. En dat terwijl het verduurzamen van evenementen toch een kernpunt is in het meerjarenplan. In de praktijk stellen we vast dat de stad de doelstellingen niet haalt. Wat plant de stad om dit in de toekomst te verhelpen? • ​Hoe zal de stad omgaan met handhaving, wetende dat het de lokale overheid is die instaat voor handhaving op kleinere evenementen? • ​Vanaf 2022 wordt hetzelfde verbod ook uitgebreid naar wegwerpverpakkingen voor catering. Bovendien moet tegen midden 2021 ook de Europese richtlijn worden omgezet. Die richtlijn voorziet een grote reductie van wegwerpbekers en verbiedt plastieken bestek, bordjes, rietjes en roerstaafjes. OVAM raadt dan ook aan om dit nu reeds voor te bereiden. Hoe zal het bijkomende verbod in 2022 worden voorbereid?