Dendermonde staat stil

18 December 2015

Er komen begrotingswijzigingen in Dendermonde. Dat konden we al uitvoerig in de pers lezen. We stellen vast dat dit stadsbestuur eerst uitvoerig communiceert over de boogde besparingen via persconferenties, interviews en artikels. Dit democratisch debat moet in de gemeenteraad gevoerd worden. Het stadsbestuur handelt hier niet consequent daar zij oppositiepartijen hiervoor al eerder op de vingers getikt heeft. In grote lijnen kunnen we vaststellen dat er steeds stijgende uitgaven zijn waaraan niet te ontkomen valt. Het zijn de supra lokale overheden die de uitgaven afwentelen op dit stadsbestuur, maar we moeten er geen doekjes om winden het is net CD&V die zowel in Dendermonde als op Vlaams en Federaal niveau deel uitmaken van de meerderheid.

Spijtig dat die bijsturingen hoofdzakelijk bestaan uit besparingen. En er wordt vooral bespaard op projecten die nog uitgevoerd moeten worden.

"Vorige maand werd het klimaatplan op de gemeenteraad goedgekeurd. Niets te vroeg, zeker als je de hoogdringendheid van deze problematiek op wereldschaal en ook plaatselijk onder ogen neemt. Wel, er is amper budget voorzien om de voorgestelde maatregelen uit dat klimaatplan te realiseren. Dendermonde aan zee komt dan wel angstig dichtbij.

Een ander plan dat vorige maand goedgekeurd werd, is het fietsbeleidsplan. Een plan waar we kunnen achter staan. Uit een bevraging van het stadsbestuur zelf blijkt dat fietsveiligheid ook bij de Dendermondse bevolking de hoogste prioriteit krijgt. Het recente dodelijke fietsongeval in Sint Gillis bewijst dit spijtig genoeg nog maar eens .Maar ook voor de realisatie van dit plan is er bitter weinig geld voorzien. Het is zelfs cynisch om te moeten vaststellen dat dit plan door de gemeenteraad goedgekeurd werd op het moment dat de begrotingswijzigingen al op de tafel van het schepencollege lagen. Amper één maand na de goedkeuring van het plan wordt er al op fietsbeleid bespaard." stelt Matthias Coppens vast. Zelfs met een klein budget is een consequent fietsbeleid mogelijk door de juiste keuzes te maken, zoals inrichten van fietsstraten, zone 30 enz.

"Mannen maken plannen, is het gezegde, maar als het bij plannen maken blijft, heb je vooral geld uitgegeven aan het maken van die plannen en wordt er niets gerealiseerd."

Een schrijnend voorbeeld hiervan is het Jeugd- en dienstencentrum Appels. Onder andere door de lange planningsfase is de realisatiekost veel hoger dan het voorziene budget. Weer een project dat uitgesteld wordt en misschien wel een stille dood zal sterven.

Uit deze begrotingswijzigingen blijkt vooral dat het stadsbestuur uitblinkt in het niet nemen van initiatief.

Dendermonde staat stil. En die stilstand blijkt nu ook al geld te kosten want in de begroting is wel geld voorzien om een schadevergoeding te betalen aan Volkswelzijn, voor het niet realiseren van de plannen.

Dit stadsbestuur bespaart concreet op fietspaden, oud worden in eigen dorp (bejaardenflats Oudegem) en het jeugdcentrum in Appels. Dat is een tendens die wij in elk geval niet ondersteunen.

Het wordt dringend tijd dat ons stadsbestuur initiatief durft te nemen en aan de juiste projecten prioriteit gegeven wordt, projecten die bijdragen aan de (fiets)veiligheid, welzijn, klimaat en milieu. Dat zijn projecten die hun vruchten afwerpen op korte en lange termijn.

Meer info:

Matthias Coppens [email protected] 0494- 70 97 17