En de ouderen?

26 September 2012

Steeds meer mensen worden steeds ouder, dit is een verworvenheid die we danken aan onze welvaartsmaatschappij. Het is bovendien een voor de lokale samenleving. Heel veel ouderen zijn actief, ze doen aan vrijwilligerswerk, ze vangen de kleinkinderen op en doen andere zorgtaken.enorme rijkdom

Groen wil de rol van de ouderen veel meer waarderen. Terwijl onze samenleving 'arbeid' eng invult en enkel in rekening brengt wat op de 'reguliere' arbeidsmarkt wordt gepresteerd, is de (economische) waarde van mantelzorg en vrijwilligerswerk nochtans immens.

Groen pleit voor een mensvriendelijke leefomgeving met veilige voetpaden, voldoende rust en ontmoetingsruimtes en speelruimtes voor kinderen.

Jongeren en ouderen hebben hetzelfde belang bij een autoluwe omgeving.

Groen wil tegemoet komen aan intergenerationele rechtvaardigheid en solidariteit.

Lokale besturen geven mee vorm aan een uitdagend project van welvaartsopbouw waar alle generaties voordeel uit kunnen halen.

Onze stad zet een ambitieus ouderenbeleid op poten, samen met senioren. Het lokaal bestuur houdt rekening met de verschillende behoeften van alle ouderen.

Groen wil iedereen de kans geven op een aangename oude dag.

Vooral het aantal 80+ers zal de komende jaren enorm toenemen. Parallel hieraan zal ook de nood aan ondersteuning en zorg groter worden. Groen wil creatief mee zoeken naar aangepaste zorg om zorgbehoevende ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt te laten wonen.

De lokale overheid heeft de regierol bij het uittekenen van deze buurtgebonden zorg en garandeert de toegang tot zorg voor iedereen.

 

Groen Dendermonde stelt voor :

1.    Het succes van de vergrijzing lokaal verzilveren

§      De lokale overheid tracht de ervaring en bekwaamheid van ouderen maximaal te verzilveren.

 

§      De stad schrijft jong gepensioneerden aan, inventariseert hun talenten en tracht via een jaarlijkse vrijwilligersbeurs dit talent te koppelen aan een lokale behoefte: leesouder in de school, bijbrengen van oude technieken in de plaatselijke academie, medewerker rode kruis, stads- of dorpsgids, vrijwilliger in de bibliotheek, barhouder in de sportkantine,?

Te veel talenten, te veel ervaring blijft vandaag onaangesproken.

 

§      Ouderen worden te veel en te snel verwezen naar ouderspecifieke werkingen. Enerzijds is het belangrijk dat ouderenorganisaties ondersteund worden en meer zichtbaar worden in de gemeente. Anderzijds vindt Groen het belangrijk dat ouderen actief blijven in de sport-, vrije tijds- en cultuurverenigingen.

 

§      Voor Groen staat het intergenerationeel werken voorop in elke vereniging, door zich aan te passen aan de noden en mogelijkheden van wie iets ouder wordt.

 

§      Het lokaal bestuur organiseert ontmoetingen tussen de plaatselijke raden  (sportraad, cultuurraad, jeugdraad) en de ouderenraad.

§      Het aanbod voor ouderen moet beter gecommuniceerd worden. Groen pleit voor een leesbaar en overzichtelijk informatieblad en één koepelwebsite van de verenigingen - waarbinnen iedere vereniging haar eigen website kan maken.

 

§      Megafilmcomplexen en grote cultuurtempels komen niet altijd tegemoet aan de wensen en noden van ouderen. De aanwezigheid van een bereikbaar en gedecentraliseerd aanbod aan voorzieningen komt trouwens niet alleen tegemoet aan de noden van ouderen maar komt alle buurtbewoners ten goede.

 

§      Bestaande socio-culturele infrastructuur (bibliotheek, cultuurcentra, theaters, ? ) wordt omgevormd tot laagdrempelige plekken voor sociale ontmoeting.

 

§      De stad boort bestaande formele en informele (vrijwilligers)netwerken aan om cultuur-participatie te bevorderen. Naast logistieke steun, start het lokaal bestuur met bescheiden projectsubsidiëring als duwtje in de rug om buurtgebonden initiatieven mogelijk te maken.

 

2.    Inclusief beleid voor en door ouderen

Groen pleit voor een inclusief ouderenbeleid. Aandacht voor ouderen is terug te vinden in verschillende beleidsdomeinen, gaande van welzijn, wonen en cultuur tot ruimtelijke ordening en veiligheid.

De inbedding van het ouderenbeleid in de meerjarenplanning mag echter niet ten koste gaan van de aandacht voor de specifieke behoeften en noden van de oudere bevolking.

 

§      De opmaak van de beleidsplanning gebeurt in nauw overleg gebeuren met de ouderen zelf. Voor de opmaak van de beleidsplanning investeert de stad in een lokaal ouderenplatform waar ouderenorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeente een ouderenbeleid uittekenen. Dit kan voordien door een bevraging of enquête, maar ook tussendoor en achteraf via de ouderenadviesraad.

 

§      De ouderenadviesraad is voor een lokaal bestuur van onschatbare waarde. Deze bestaat niet alleen uit personen die een vereniging vertegenwoordigen, maar ook uit niet-aangesloten ouderen. Ook in andere inspraakorganen van de gemeente, zijn ouderen zichtbaar aanwezigheid.

 

§      De gemeentelijke ouderenbeleidscoördinator ondersteunt de ouderenraad. Samen met de schepen bevoegd voor ouderenbeleid worden linken gelegd met andere beleids-domeinen.

 

§      Een interactieve bestuurstijl houdt in dat de gemeente open communiceert en effectief rekening houdt met de inbreng van ouderen (zie hoofdstuk inspraak en participatie).

 

§      Groen vindt het essentieel om specifieke acties te ondernemen om andere, vaak moeilijk te bereiken ouderen te betrekken bij het beleid. Hun inbreng kan ad hoc via interviews of focusgroepen. Vernieuwen op vlak van beleidsparticipatie betekent ook dat er wordt gezorgd voor kortere termijnen van engagement: ook ouderen wisselen graag van doel en inzet.

 

3.    Preventie tegen vereenzaming en zorg op maat

Groen kiest resoluut voor een buurtgebonden aanpak.

De missie is niet langer om mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis laten wonen, wel om mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde buurt te laten wonen. De bereikbaarheid van diensten en voorzieningen, de nabijheid van winkels, werken aan veiligheid,? zijn daarbij essentieel.

Groen gelooft in het model van integrale wijk- en buurtcentra waar ruimte is voor een babbel, voor nuttige informatie, activiteiten op maat, een opleiding, ?.

 

§      Verder bouwend op de buurtgerichte aanpak voorziet de lokale overheid vooral in bijkomende kleinschalige buurtgebonden infrastructuur mogelijks in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen of via investeringen vanuit het rollend fonds (zie programma wonen).

 

§      Groen is geen voorstander van grote woonzorgcentra waarrond dan aangepaste woningen worden gebouwd. Dit leidt tot geïsoleerde 'ouderenwijken' en staat haaks op het principe om zo lang mogelijk in eigen buurt te wonen.

 

§      Wijkgebonden zorg en aangepaste infrastructuur laat bovendien veel beter toe om in te spelen op de toenemende diversiteit van de zorgbehoevende ouderen, meer allochtone ouderen, holebi ouderen, ?zgn zorghuizen.

 

§      Een beleid dat erop gericht is om mensen zo lang mogelijk op te vangen in eigen buurt vraagt de uitbouw van extra zorg in de wijk.

 

§      In de zorghuizen is permanent een professioneel team aanwezig om op te roepen en zorgbehoevende buurtbewoners te helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven (zogenaamde diensten voor Algemene dagelijkse levensverrichtingen, ADL).

 

§      Naast de professionele zorg is het principe 'zo lang mogelijk in eigen omgeving' maar mogelijk als er ook informele zorg is in de wijk. Omdat mantelzorg niet altijd verleend wordt door partner of kinderen, zullen mantelzorgers steeds vaker uit de buurt komen.

 

§      Het lokaal dienstencentrum geldt als een 'bank' voor mantelzorgers waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd (zie voorstel 'letsen' in hoofdstuk 'samenleven en diversiteit').

 

§      Het dorp- of wijkrestaurant is een laagdrempelig initiatief, waar bewoners gezamenlijk een goedkope en gezonde maaltijd kunnen nuttigen in een gezellige sfeer. Het is een eenvoudig concept, maar erg groot qua impact. Door het lokale verenigingsleven en de middenstand te betrekken kent het dorpsrestaurant een groot bereik.

 

§      Groen wil het taboe op dementie doorbreken door een dementievriendelijke stad te realiseren. Het lokaal bestuur kan ertoe bijdragen dat de bevolking ervan bewust wordt dat mensen met dementie medeburgers zijn. Ook mantelzorgers, familie en vrienden zijn daar bij gebaat.

 

§      Groen wil nieuwe woonvormen en zorgmogelijkheden initiëren, zorgverstrekkers, verenigingen, bedrijven en diensten laten samenwerken en mensen informeren en naar  hulpdiensten leiden en ondersteuningsmogelijkheden onderzoeken.

 

§      Groen wil een stad waar ouder worden geen angst opwekt maar een goed gevoel geeft omdat je als oudere kan blijven wonen in je gekende omgeving al dan niet in een zorghuis.