Fietsongevallen in Dendermonde

25 Maart 2013

Naar aanleiding van het dodelijk fietsongeval op 13/02/2013: Voorstel tot verbetering van de verkeerslichtenregeling op het kruispunt N41/Mechelsesteenweg

  • Opinie van Groen Dendermonde over een globale aanpak van de fietsongevallen.

 

Naar aanleiding van het recente dodelijk fietsongeval op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Vlassenbroekbrug wensen we na een analyse ervan een voorstel te doen aan de gemeenteraad om een dergelijk fietsongeval daar in de toekomst te vermijden.

Maar eerst wensen we dit te kaderen in een analyse van de fietsongevallen in Dendermonde en een voorstel te doen voor een globale  aanpak. We denken dat een snelle ad-hoc-oplossing voor dit kruispunt mogelijk. Daarnaast mogen we een planmatige aanpak van de verkeersinfrastructuur op korte en lange termijn ten voordele van de verkeersveiligheid van de fietsers niet uit het oog verliezen. 

 

 1.   Fietsongevallen met letsels in 2012

 

Op 19 februari ll. stelde de lokale politie aan de gemeenteraadsleden de "evaluatie actieplannen 2012" voor.

Eén slide is me bijzonder opgevallen: deze over de letselongevallen. Daarin werd het opmerkelijk genoemd dat de letselongevallen met fietsers en bromfietsers in Dendermonde  een stijgende trend vertoont. In de voorgaande jaren 2009-2010- 2011 daalde het aantal ongevallen met gekwetsten bij fietsers van in de 70 naar in de 60. In 2012 echter telde de politie 82 letselongevallen met fietsers. Bovendien stelde de politie vast dat bij meer dan de helft van de letselongevallen een tweewieler betrokken was.

De stijging van de ongevalcijfers gaat tegen de globale trend in van daling van het aantal ongevallen in het verkeer. Dit is zeer verontrustend.

We willen dat de trend van meer letselongevallen voor fietsers zo snel mogelijk wordt omgebogen in een dalende trend.

Met deze tussenkomst van Groen willen we ijveren voor meer structurele ingrepen in Dendermonde voor de bescherming van de fietsers. Ze zijn de zwakste weggebruikers. Bovendien gaat het dan nog in de meerderheid om kinderen, jongeren, ouderen of mensen die financieel zwak staan. 

 

2.      Aanpak vermindering fietsongevallen met letsels

 

De opmaak van een fietsplan dat opgestart is of binnenkort zal opstarten zal daar op lange termijn zeker toe bijdragen. De geplande heraanleg van de Mechelse steenweg en de Hamsesteenweg zouden  ook een positieve impact moeten hebben. Een politiek van lagere maximumsnelheden en handhaving op gebied van snelheid, dronken aan het stuur en gordelplicht moet verder aangehouden worden en waar het kan nog uitgebreid. Groen is voor een planmatige aanpak en niet voor ondoordachte ad hoc maatregelen. Maar naast de grote lange termijnplanning met behulp van het Fietsplan is er ook nood aan planning op korte termijn.

Groen wil dat er in afwachting van de opmaak en goedkeuring van het fietsplan nog dit jaar en volgend jaar bijkomende verbeteringen aangebracht worden aan de fietsinfrastructuur. We zien in de verschillende deelgemeenten zovele plaatsen waar met kleine kosten, met wat verf, met een bord, met kleine ingrepen de veiligheid voor de fietser kan verhogen.

Hiertoe stellen we voor dat onze diensten mobiliteit en openbare werken samen met de politie samen gaan zitten met de opdracht op basis van de bestaande ongevallengegevens en kennis een flink aantal oplossingen aan te reiken die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden zowel op de gemeente- als op de gewestwegen.

Voor de gemeentewegen kunnen we dit zelf en snel. Voor de gewestwegen dient het stadsbestuur  een absolute topprioriteit te geven aan overleg met de Vlaamse overheid. Met alle kracht moeten we voor een versnelde aanpak pleiten van verschillende concrete knelpunten ten einde maximaal dodelijke en zware ongevallen te vermijden. De heraanleg van de fietspaden op de Mechelsesteenweg moet zo snel mogelijk een vervolg krijgen op ander knelpunten van de gewestwegen. 

 

3.               Na 2009 opnieuw een dodelijk fietsongeval

 

Door de dagdagelijkse stroom aan berichten over verkeersongevallen treed er een zekere gewenning op. Tenzij wijzelf of iemand in onze directe omgeving bij een ongeval betrokken raakt.

Daarom willen we het recent dodelijk fietsongeval in herinnering brengen. Op 13 februari van dit jaar werd mevrouw (naam met opzet weggelaten) van haar fiets gereden. Op 47 jarige leeftijd  verloor zij hierdoor het leven.

 

Wijlen mevrouw (naam met opzet weggelaten) kwam met de fiets van haar werk op het Hoogveld en reed op de Mechelsesteenweg naar huis. Ze wilde het kruispunt met de Vlassenbroekbrug en de N41 oversteken. Een vrachtwagen kwam uit dezelfde richting en draaide de brug op richting Hamme. Beide hadden tegelijk groen licht. De chauffeur respecteerde de voorrang van de fietser niet en was duidelijk in fout. Zijn rijbewijs werd direct ingetrokken.

Zoals bij de meeste verkeersongevallen ligt een menselijke fout aan de basis van een ongeval. De overheid als wegbeheerder kan niet alle menselijke fouten voorkomen. Maar toch kan ze in de mate van het mogelijke de weg en de omgeving zo inrichten dat conflicten vermeden worden zodat menselijke fouten niet in een drama eindigen.

Dit ongeval bevestigt de vaststelling dat rechtsafslaand verkeer de grote oorzaak is en dit voor 20% van de dodelijke fietsongevallen.

 

4.                Een concrete oplossing voor het kruispunt N41/Mechelsesteenweg

 

Hoe kunnen we op het kruispunt Mechelsesteenweg N41/Vlassenbroekbrug zo'n aanrijdingen in de toekomst vermijden? Ons lijkt een aparte groenfase voor fietsers de beste oplossing. Door een detectielus of druktoets op een zekere afstand kan rekening gehouden worden met het aantal fietsers zodat de wachttijd niet nodeloos oploopt. Als de fietser groen heeft en het autoverkeer tegelijkertijd  rood heeft is een aanrijding in principe onmogelijk.

Wat dit kruispunt voor de fietser bijzonder gevaarlijk maakt is de afwezigheid van een grote uitbuiging van het fietspad tegenover de rijweg. Deze bedraagt maar 2 à 3 meter terwijl 10 meter eerder aan te bevelen is. Gevaarlijk is ook dat er nu geen synchronisatie is met de verkeerslichten voor voetgangers. Terwijl voor het kruispunt de verkeerslichten voor autoverkeer en fietser op groen staan, staan op de centrale vluchtheuvel en aan de overkant de voetgangerslichten op rood. Een auto die met groen licht rechts afslaat ziet opzij voor hem 2 kleine rode verkeerslichten weliswaar met het symbool van een voetganger. Het is evident dat dit voor  een niet  aandachtige chauffeur de indruk kan geven dat hij wel rood heeft en de zwakke weggebruiker naast hem rood.    

We stellen daarom voor, indien dit nog niet zou zijn gebeurd, dat het stadsbestuur  lessen trekt uit dit drama. Dat ze aan het Vlaams gewest vraagt om de regeling van de verkeerslichten zo snel mogelijk te herbekijken en  na te gaan of ons voorstel voor een aparte groenfase voor fietsers niet de beste oplossing is.

 

5.               Aanpak op de langere termijn

 

Op lange termijn lijkt het ons aan te bevelen om naast de Vlassenbroekbrug een fietsbare helling aan te leggen naar de Ros Beiaardroute, namelijk naar  het jaagpad naast de Schelde die overdag een snelle, veilige en aangename verbinding vormt als alternatief voor het fietspad tussen de Mechelsesteenweg en de Vlassenbroekbrug. We stellen voor dat ook dit voorstel het Vlaams Gewest wordt voorgelegd.                   

                 

     

6.                Besluit

 

 We hopen dat het stadsbestuur dit ongeval aangrijpt om na te gaan met de stadsdiensten en het Vlaams Gewest of op korte termijn niet alleen op dit kruispunt maar ook de gelijkaardige kunnen worden aangepakt.

 

Willen we het aantal letselongevallen met fietsers echt zien verminderen dan moeten we hieraan een grotere prioriteit geven dan nu het geval is. Ook op gemeentelijk vlak.

 

We kunnen ons niet tevreden stellen met wat er op dit ogenblik in uitvoering en gepland is. Niet alleen bij de opstelling van de meerjarenbegroting  maar wij vragen dat nu al extra budget vrijgemaakt wordt. Niet voor grote werken maar voor kleinschalige ingrepen op vele plaatsen in Dendermonde die de verkeersveiligheid van de fietsers kunnen bevorderen. .