Gezondheid

26 September 2012

Voor Groen is het gezondheidsbeleid in de eerste plaats een .geïntegreerd beleid

Dat betekent dat onze stad ook via andere bevoegdheden zoals milieu, ruimte, wonen, werken, ouderenbeleid en -zorg, jeugdbeleid, kinderopvang, mobiliteit, sport, cultuur, flankerend onderwijs- en veiligheidsbeleid de gezondheid van onze inwoners versterkt.

In het meerjarenplan komt een stevig hoofdstuk gezondheid dat concrete doelstellingen en acties bundelt.

Preventie is de beste remedie.

Het drukt niet alleen de kosten voor onze gezondheidszorg, maar zorgt er vooral voor dat minder mensen ziek worden.

Groen pleit voor minder campagnes en meer  structurele maatregelen. De voorbije jaren hebben alle overheden veel middelen ingezet om campagnes te financieren. Die campagnes moeten mensen aanzetten om minder te roken, gezonder te eten, meer te bewegen? niet altijd met evenveel succes en meestal bereiken ze de meest kansarmen niet.

Preventief werken aan gezondheid betekent op een gezonde manier werken, samenleven, wonen, verplaatsen; maar ook vervuiling binnen- en buitenhuis aanpakken, (h)eerlijk voedsel uit een duurzaam gezonde landbouw en armoede wegwerken.

 

Voor Groen is het recht op een goede en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen essentieel. Dit recht staat op dit moment zwaar onder druk. De toegankelijkheid komt in het gedrang door een tekort aan eerstelijnswerkers in het algemeen en huisartsen in het bijzonder. Daarom trekt Groen volop de kaart van de eerste lijn.

De stad speelt een belangrijke rol in de uitbouw van een lokaal sterke eerstelijnszorg, inclusief de geestelijke gezondheidszorg. Zij coördineert een efficiënt gezondheidsoverleg op lokaal niveau. Door te zorgen voor geschikte randvoorwaarden, stimuleert Dendermonde de uitoefening van het huisartsenberoep en de samenwerking van de partners op de eerste lijn.

 

Groen wil de toegankelijkheid van de gezondheidszorg versterken, maar op het juiste niveau. Het kan niet dat mensen afzien van medische zorgen omdat ze niet kunnen betalen, zich niet kunnen verplaatsen, of hun weg niet vinden in de gezondheidszorgmolen. Toegankelijkheid betekent echter niet dat de patiënten met elk probleem op om het even welk niveau laten aankloppen. 

Groen wil de eerste lijn versterken en zichtbaar maken in elke wijk zodat er een duidelijke toegangspoort tot de gezondheidszorg is voor alle inwoners van de wijk. De gemeente sensibiliseert de patiënt en ondersteunt de huisarts maximaal in deze rol. Zo vermijdt ze overbelaste spoeddiensten en overbodige technische prestaties. Recht op gezondheidszorg is er voor iedereen, ook voor mensen zonder papieren.

 

Groen Dendermonde stelt voor :

1.    Preventie: minder campagnes en meer structurele maatregelen

Gezondheid begint met een gezonde levenswijze en een gezonde leefomgeving. Door structureel in te grijpen op de leefomgeving, is de impact op gezondheid vaak veel hoger dan via campagnes. Enkele voorbeelden:

§      Campagnes zoals tutti frutti (één keer per week  samen een appel eten) hebben niet geleid tot minder kinderen met overgewicht. Bovendien gaan ze voorbij aan die scholen waar de grootste concentraties van kansarme kinderen school lopen. Diezelfde kansarme kinderen zijn trouwens ook niet in de sportclub.

§      Gezonde maaltijden in de kleuter- en lagere school of minstens soep bij de maaltijd is zinvoller dan aparte campagnes. Gezonde voeding is belangrijk op een moment dat steeds  meer kinderen opgroeien in armoede. Frisdrank- en snoepautomaten op school vervangen we door fruit en gratis water. Groen gelooft ook in de voorbeeldfunctie van de gemeente: start met de gemeentescholen.

§      Kinderen verplaatsen en bewegen de helft minder dan 25 jaar geleden. Straten zijn immers te gevaarlijk en dus kiezen ouders voor de wagen. Ingrijpen op de mobiliteit (zie Hoofdstuk Mobiliteit) zorgt voor meer beweging en zo ook voor een betere gezondheid.

§      Als kinderen met 30 in een veel te kleine klas zitten en wegens een te krappe refter in diezelfde klas ook 's middags hun boterhammen moeten opeten, dreigt het effect van initiatieven als 'Air@school', een campagne voor een gezonde binnenlucht in onze klassen, teloor te gaan. Zie het Hoofstuk Onderwijs en Kinderopvang voor concrete voorstellen.

 

2.    De gezondheid van inwoners willen we centraal plaatsen bij elke beslissing die de gemeente neemt.

Dit geldt bij uitstek voor beslissingen over mobiliteit (parkings, bredere ringwegen,?) die extra fijn stof, onveiligheid,? veroorzaken.

 

§      Voor Groen hanteert de gemeente het voorzorgsprincipe ten aanzien van nog niet bewezen gezondheidsschade zoals bijvoorbeeld de straling, van gsm- masten en hoogspanningskabels. Deze horen niet  in dichtbewoonde zones of in de buurt van kinderopvang of scholen en voldoen aan de EU-normen of de goedgekeurde Vlaamse resolutie over gsm-straling.

§      De gemeente bepaalt elke legislatuur in samenspraak met de gezondheids- en welzijnswerkers van de eerste lijn en de bewoners van een bepaalde wijk welke gezondheidsdoelstellingen het meest prioritair zijn.

 

§      Eerstelijn-werkers uit de geestelijke gezondheidszorg worden hierbij betrokken. Ze werken deze uit op wijkniveau en aangepast aan de doelgroep (kansarmen, allochtonen, alleenstaande en jonge moeders, jongeren, senioren?). Deze voorstellen worden opgenomen in het gemeentelijk beleidsplan en worden besproken en goedgekeurd in de gemeenteraad.

 

§      Ook het stimuleren van gezonde voeding en initiatieven als Donderdag Veggiedag past in dit plaatje: zie hoofdstuk Natuur & Milieu.

 

§      Naast de zorg voor een gezonde levenswijze en een gezonde leefomgeving is er ook de zogenaamde secundaire preventie: die focust niet op het voorkomen van ziektes maar wil via vroege opsporing  erger voorkomen. Vlaanderen organiseert en financiert onderzoeken om borstkanker, darmkanker? sneller op te sporen. Ook hier zien we een ongelijke toegang voor kansarme bewoners die vel minder gebruik maken van deze gratis onderzoeken. De gemeente kan samen met het LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg) initiatieven nemen om er voor te zorgen dat alle inwoners gebruik maken van dit gratis aanbod.

 

3.    Inzetten op een goede organisatie van de eerste lijn en toegankelijkheid

§      Ook al heeft de lokale overheid niet de formele taak om de regierol op te nemen, toch is de lokale overheid het best geplaatst om per wijk of deelgemeente de eerstelijnswerkers aan tafel te brengen.

§      Samen kunnen ze op zoek naar de beste manier om de eerste lijn te organiseren en ervoor te zorgen dat er een toegankelijke gezondheidszorg is voor alle inwoners in de betrokken wijk of deelgemeente.

§      Voor Groen is het essentieel dat ook de bewoners/patiënten een stem krijgen in dit overleg.

§      Dit kan leiden tot de oprichting van een wijkgezondheidscentrum of een eerste lijn netwerk? Hierbij is ook aandacht voor het geestelijke gezondheidswerk belangrijk.

§      De lokale overheid kan eventueel infrastructuur ter beschikking stellen, en structurele tekorten doorgeven aan de hogere overheid (bijvoorbeeld onvoldoende huisartsen in de buurt om voor elke inwoner een Globaal Medisch Dossier te openen).

 

§      De vraag naar gezondheidszorg zal met de vergrijzing vergroten maar ook veranderen. Ouderen hebben immers vaker nood aan gezondheidszorgen maar deze zorgen zijn repetitief en beter te plannen omdat het vaker over chronische aandoeningen gaat.

 

§      Niet alle zorgen hoeven door een huisarts te worden verstrekt, ook verpleegkundigen, psychologen, kinesisten?kunnen ingeschakeld worden. Ook hierover kunnen afspraken gemaakt worden in het wijkoverleg.

 

§      Dendermonde stimuleert ook waar het kan (bijvoorbeeld voor OCMW cliënten) patiënten om een vaste huisarts te kiezen en te kiezen voor een Globaal Medisch Dossier. Ze informeert de bevolking via een heldere brochure, het lokale infoblad en de lokale website over de voordelen van dit systeem.

 

§      Dendermonde hangt duidelijk de noodnummers en het centrale nummer voor de wachtdienst op verschillende plaatsen op : in het infoblad, aan het gemeentehuis, in de streekkrant, op de website.

 

§      Het OCMW maakt afspraken met huisartsen en ziekenhuizen zodat ook mensen zonder papieren hun recht op dringende medische hulp kunnen laten gelden. Dit kan via een medische conventie of betalingsverbintenis waarin het OCMW garant staat voor de betaling van de medische kosten. Zoals wettelijk voorzien, vallen de kosten voor deze medische zorgen ten laste van de OCMW.