Kangoeroewonen – Zorgwonen

24 November 2013

Kangoeroewonen – Zorgwonen

Gemeenteraad 20.11.2013 - Toegevoegd Agendapunt Fractie Groen   

Kangoeroewonen ? Zorgwonen:

 

Kangoeroewonen is een woonvorm die al dan niet hulpbehoevende ouderen een kans geeft om langer zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde omgeving. Hetzelfde concept kan ook een oplossing bieden voor ouders met volwassen wordende kinderen met een beperking.

 

Groen wenst de bevoegde schepen te vragen naar de mogelijkheden hiertoe, via sociale bouwmaatschappijen, vergunningsbeleid, enz.

 

Bij de bespreking van het meerjarenplan en -begroting komende gemeenteraden zal de visie op wonen en sociaal beleid ongetwijfeld één van de belangrijkste debatthema's worden.

 

Uit het jaarverslag 2012 van het Stadsbestuur, p. 37, kunnen we bijvoorbeeld nogmaals afleiden dat de vergrijzing een van de zwaarste uitdagingen zal betekenen voor onze stad: van 5.247 huidige zestigers en  6.770 vijftigers zal de komende 20 jaar een grote groep nood aan zorg en aangepast wonen hebben.

 

Het meerjarenplan zelf is nog niet gecommuniceerd, maar bij de toelichting van de krachtlijnen ervan door burgemeester Piet Buyssche in CC Belgica op woensdag 13 november 2013, bleek alvast dat de financiële toestand precair is. Er zal moeten bespaard worden. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.

 

Het wordt bang afwachten wat dit alles concreet betekent voor het sociaal beleid in Dendermonde, voor de werking van het OCMW, voor de investeringen in serviceflats en rusthuizen, voor het helpen van het stijgend aantal armen,?

 

Bijvoorbeeld valt op dat er duidelijk voor wordt gekozen om de dienstverlening in de deelgemeenten terug te schroeven: de deelgemeentehuizen, de lokale afdelingen van de bibliotheek, zelfs de brandweer in Oudegem,? hebben een onzekere toekomst.

 

Te hopen valt alvast dat deze trend om dienstverlening vooral te voorzien in Dendermonde zelf en niet in haar deelgemeenten zich niet doorzet op de behoeften inzake ouderenzorg. Net daar is immers nabijheid van belang. Net voor onze ouders en grootouders is het belangrijk om in eigen dorp oud te kunnen worden.

 

Het grote debat inzake sociaal beleid dient bij de bespreking van het meerjarenplan gevoerd te worden.

 

Toch is het passend om net nu, voor de begrotingsbesprekingen, de zogeheten 'kangoeroewoningen' op de agenda te plaatsen. Ongeacht het verschil in mening over het te voeren (sociale) woonbeleid, heeft het concept van kangoeroewoning in eenieders visie ongetwijfeld een plaats.

 

Kangoeroewonen is namelijk een woonvorm die inspeelt op zowel de vergrijzing als op de nood aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen.

 

Wat is kangoeroewonen juist? Zorgwonen of kangoeroewonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. (http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/alternatief-wonen/zorgwonen-kangoeroewonen en http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Vergunning/Vergunningnodig/Zorgwonen

 

 

Een kangoeroewoning biedt al dan niet hulpbehoevende senioren een kans om langer zelfstandig te blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Een dergelijke woonvorm bevordert het veiligheidsgevoel, gaat de vereenzaming tegen en maakt wederzijdse hulp mogelijk. Beide partijen genieten volledige privacy, maar kunnen elkaar bijstaan voor dagdagelijkse problemen zoals op kinderen passen, boodschappen doen, de vuilniszakken buiten te zetten, enz?

 

Ook voor ouders met hulpbehoevende meerderjarige kinderen kan dit een mogelijkheid zijn om zelfstandig te kunnen wonen zonder het verlies van noodzakelijke hulp.

 

De een zorgt voor de ander, maar ieder heeft de vrijheid van een eigen woning.

 

Privé-initiatieven worden door Vlaamse regelgeving ook nu al mogelijk gemaakt. Zelf een zorgwoning (ver)bouwen is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Niet alleen hebben we niet allen die financiële draagkracht, vaak ook is de nood aan zorg er al voor we eraan gedacht hebben om onze woning tot zorgwoning in te richten.

 

Groen Dendermonde vraagt aan het stadsbestuur om ook zelf een actieve rol te spelen in het aanbod van zorgwoningen.

 

Via haar participaties in sociale bouwmaatschappijen kan de stad inzetten op aanbod en verhuur van voldoende zorgwoningen per deelgemeente en zelfs wijk. Stap voor het stap wordt zo een woonaanbod gecreëerd dat zorgbehoevende toelaat binnen de eigen leefomgeving te kunnen blijven, in een woning die is aangepast aan hun noden, kort bij hun familie en vrienden.

 

Ook via haar vergunningsbeleid kan de stad erover waken dat bij nieuwe verkavelingen, bij nieuwe (sociale) woonwijken een evenwicht wordt gevonden tussen de verschillende noden, en dus ook de kans niet wordt gemist om een zorgwoning te voorzien.

 

Het spreekt voor zich dat men rekening zal houden met het eigen karakter van een zorgwoning bij voorwaarden en termijnen. Wie samen met gepensioneerde ouders een zorgwoning betrekt, zal bij eventueel overlijden van de ouder misschien best verhuizen doch pas na een rouwperiode. Wie samen met een kind met een beperking voor een kangoeroewoning kiest, doet dit dan weer op lange termijn.

 

Wie niet meer in aanmerking komt voor zijn (sociale) zorgwoning omdat de zorgbehoevende bijvoorbeeld naar een rusthuis trekt, zal indien nodig eventueel voorrang krijgen op de sociale huurmarkt om toch ook snel de zorgwoning opnieuw beschikbaar te maken.

 

Groen Dendermonde hoopt op een actieve rol van het stadsbestuur in het creëren van een voldoende aanbod aan zorgwoningen.

 

----------------------------------