Kruispunt Mechelse Poort

23 Februari 2021

Kruispunt Mechelse Poort

Kruispunt Mechelse Poort is een van de belangrijkste kruispunten in onze stad. Het is momenteel niet conflictvrij: op sommige punten mogen voertuigen afslaan op het moment dat fietsers en voetgangers het kruispunt mogen oversteken. Door het aantal ongevallen die hier plaats gevonden hebben, staat het terecht op de lijst met zwarte verkeerspunten van het Vlaamse Gewest. Een herinrichting om het conflictvrij te maken is dus zeker nodig. Daarom voerden we zelf in het verleden ook actie om daar aandacht voor te vragen. Fractieleider voor Groen in het Vlaams Parlement, Björn Rszoska zakte zelfs- met de fiets- af naar Dendermonde om het kruispunt zelf te ervaren én de problematiek samen met Groen Dendermonde extra onder de aandacht te brengen. We waren dus blij dat er eindelijk werk van gemaakt zou worden. Maar de plannen moeten ook volledig zijn, ze moeten toekomstgericht zijn én inwoners moeten duidelijk weten waar het over gaat, hoe het kruispunt zal transformeren. Het gaat immers niet om een proefopstelling die nadien nog gewijzigd kan worden op basis van de ervaringen. Het gaat om grote infrastructuurwerken die niet zomaar op alle vlakken aanpasbaar zijn en die we niet zomaar kunnen herdoen. Werken die veel geld kosten ook. Ze kunnen maar beter meteen goed zijn. Daarom dienden we zelf ook een bezwaar in. 1. Informatie en participatie • De heraanleg zoals die nu voorzien is, houdt een grote verandering in. We vinden het onbegrijpelijk dat de plannen nooit actief werden toegelicht. Er zijn nog heel wat vragen, opmerkingen, bezorgdheden, verbetervoorstellen. • Wat ons betreft schiet de overheid tekort op het gebied van informatie en participatie. We vragen met aandrang dat dit alsnog wordt rechtgezet en dat er eerstdaags een informatiemoment wordt voorzien. Er zijn voldoende alternatieven om dit coronaproof te doen. • Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer lezen we overigens dat er een digitale informatievergadering voorzien zal worden in het voorjaar. Het kan dus wel degelijk. Informeren en uitleggen, luisteren naar bezorgdheden komt bij ons veel vroeger in het traject en zeker vóóraleer het openbaar onderzoek bij aanvraag van de omgevingsvergunning start. In het allerlaatste geval komt het er nadat er klachten worden geformuleerd. Zoals nu.We vinden het vanzelfsprekend dat alle belanghebbenden, onze inwoners, fietsersbond, voetgangersbeweging, welzijnsraad, … betrokken zijn.Als het écht de bedoeling is om in te zetten op betere fietsverbindingen, op voetgangersverbindingen, op stimuleren van het gebruik van de fiets, waarom dan niet actief gebruik maken van de ervaringen? Om dan met een beter plan te eindigen? • In december 2020 werd het plan ook nog eens aangepast: het dubbelrichtingsfietspad Martelarenlaan komt er dan toch niet.  Er zou onvoldoende plaats voorzien kunnen worden om een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen. Zo laat in het proces, daar hebben we toch onze vragen bij. Kon dat niet eerder geweten zijn? En alweer zonder echte communicatie van de meerderheid. En waarom wordt deze informatie niet opgenomen in de verantwoordingsnota die de aanvraag tot omgevingsvergunning begeleidt? Het is nochtans geen onbelangrijk detail. De kwaliteitsadviseur stelt bijvoorbeeld dat de situatie toch wel verwarrend kan zijn en niet eenvoudig is qua oriëntatie. Van zuid naar noord moeten maar liefst 3 tunnels genomen worden. Het dubbelrichtingsfietspad over de Schelde komt daaraan wel enigszins tegemoet. Hoe kan je trouwens een openbaar onderzoek doen waarbij de nota waarin alles wordt uitgelegd niet de finale versie is? Is dat het voorbeeld van informatie en participatie? We vragen dus met aandrang dat er eerstdaags een informatiemoment wordt voorzien. 2. Het plan zelf - We vragen om het dossier te herbekijken en te bekijken of er geen alternatieve oplossingen mogelijk zijn om het tweerichtingsfietspad op de Martelarenlaan alsnog te realiseren. - Toekomstgerichtheid: de herinrichting van het kruispunt werd verschillende malen uitgesteld. De normen die jaren geleden ruim waren, zijn vandaag amper toereikend en in de toekomst wellicht ontoereikend. Breedte van het fietspad: momenteel wordt er 3 meter fietspad voorzien voor een dubbelrichtingsfietspad. Dat is niet overdreven veel op een kruispunt dat vaak gebruikt wordt. Het vademecum fietsvoorzieningen stelt dat er bij een hoge intensiteit minstens 3,5 meter voorzien moet worden (>150 bewegingen in spitsuur). Het gaat daarbij om een minimumafmeting. Te verwachten valt dat ook die afmetingen al snel onvoldoende zullen zijn, zowel op het vlak van aantal fietsers, als op het vlak van diversiteit aan fietsers. Denk bijvoorbeeld aan het stijgend aantal gebruikers van de elektrische fiets. Dat aantal zal in de toekomst alleen maar toenemen, dat werd het afgelopen jaar ook duidelijk. Te verwachten valt dat de diverse gebruikers van het fietspad diverse snelheden zullen hanteren. Zeker een nieuw aan te leggen dubbelrichtingsfietspad dient daar voldoende op voorzien te worden. De infrastructuur moet er voor zorgen dat conflicten tussen fietsers onderling en tussen voetgangers en fietsers zo veel mogelijk vermeden wordt. -Toegankelijkheid: op sommige plaatsen is de hellingsgraad 5%, op andere plaatsen 7%. We stellen ons vragen bij deze hellingsgraden. Hoe overbrugbaar zijn die voor de verschillende weggebruikers? Te verwachten valt dat fietsers om een hogere helling te overwinnen ook een hogere aanrijsnelheid zullen willen/moeten gebruiken, wat mogelijks voor problemen inzake zichtbaarheid kan zorgen en dus ook voor conflicten tussen weggebruikers. Wat met mensen met een verminderde mobiliteit. De haalbaarheid van de helling is niet alleen afhankelijk van het hellingspercentage maar ook van de afstand die overbrugd moet worden. Welke adviezen werden daar ingewonnen? In het vademecum toegankelijk openbaar domein lezen we alvast dat helingsgraden van meer dan 5% niet voor iedereen haalbaar zijn. We vragen ons ook af of er ook voldoende rustpunten ingebouwd zijn. -Het pleintje: op het pleintje komen verschillende oversteekplaatsen samen en is er volgens het plan in de verantwoordingsnota ook een hogere hellingsgraad. We vragen ons dan ook af of het pleintje toegankelijk genoeg zal zijn voor de verschillende weggebruikers én hoe conflicten daar in de praktijk vermeden zullen worden.