Project 'Oude Briel'

27 Augustus 2013

Project 'Oude Briel'

Gemeenteraad Dendermonde 10 juli 2013 Naar aanleiding van de infomarkt te Baasrode, waarbij het voorontwerp PRUP Project Oude Briel werd voorgesteld, wenst Groen een aantal bemerkingen te uiten over deze plannen.Ondermeer wordt de bezorgdheid aangekaart in verband met de fasering van de plannen verkeersafwikkeling.

 

Toegevoegd agendapunt Groen: Project 'Oude Briel'

Op 20 juni vond in Baasrode de infomarkt rond het project 'Oude Briel' plaats.

Hierbij werden de in opmaak zijnde studies, planningstraject en voorontwerp PRUP voorgesteld. Bedoeling van projectpartners provincie Oost-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen is om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam bedrijventerrein.

Gezien de ligging aan de Schelde wordt niet onlogisch gekozen voor een watergebonden bedrijventerrein. Maximale verschuiving van goederenvervoer over de weg naar binnenvaart is dan ook een fundamenteel en positief aspect van dit project.

Groen vindt het belangrijk om enerzijds haar appreciatie voor de intenties van het project te betuigen. Anderzijds wensen wij onze bezorgdheid rond de geplande verkeersafwikkeling, met name vooral de fasering hiervan, te uiten.

De troeven van binnenvaart inzake milieuvriendelijkheid, lage externe kosten en dies meer zijn algemeen gekend. Uit het onderzoek van het potentieel van de binnenvaart specifiek voor Baasrode zou blijken dat de impact op de regionale mobiliteit kan leiden tot het vermijden of herleiden tot kort voor- en natransport van 63.400 vrachtbewegingen per jaar. Een schip van 1200 ton vervangt 60 vrachtwagens.

Het zijn dan ook dergelijke projecten die kaderen in een transitie naar een groenere economie. Uiteraard impliceert dit nog steeds 'economie', industrie, bedrijvigheid, transport en dus hinder voor omwonenden.

De omwonenden worden naast ondermeer een pijnlijk onteigeningsproces ook geconfronteerd met een mobiliteitsproblematiek die momenteel reeds acuut is.

Ook het Mobiliteitseffectenrapport duidt er onder meer op dat de Provinciale Baan verzadigd is en de Mandekensstraat niet voldoende is uitgerust voor de doorstroming van het verkeer. Sluipverkeer doet zich voor in Baasrode centrum, en fietsveiligheid is niet gegarandeerd. Kortom, het plangebied is momenteel zeker niet voldoende ontsloten.

Project 'Oude Briel' heeft een bijkomende impact op de reeds bestaande mobiliteitsproblematiek. Bij minimale ontwikkeling (= maximaal gebruik van de bestaande infrastructuur) wordt gerekend op 73 bijkomende vrachtbewegingen per dag. Bij maximale ontwikkeling (aanleg nieuwe kade en vervanging bestaande) 182 bijkomende vrachtbewegingen per dag.

Men voorziet weliswaar een aantal kortetermijnmaatregelen, doch de fundamentele langetermijnmaatregelen om de lokale mobiliteitsproblematiek samen met het bijkomend vrachtverkeer in goede banen te leiden, worden verschoven naar een tweede fase die pas bij maximale ontwikkeling van het bedrijventerrein zou worden aangevat.

Concreet zouden deze langetermijnmaatregelen voor gemotoriseerd verkeer ondermeer draaien rond de ontdubbeling Mandekensstraat door aanleg nieuwe verbindingsweg langs de oude spoorlijn aan de noordzijde, waarbij uiteindelijk de Mandekensstraat niet meer wordt aangesloten aan de Provinciale Baan, en aanleg ventwegen in Hoogveld.

Voor het fietsverkeer worden ondermeer aanleg fietspaden Provinciale Baan en Fabriekstraat beoogd, alsook aanleg tweezijdige fietspaden Hoogveld, verder trekken fietspad langs spoorweg en het invoeren van gemengd fietsverkeer in Mandekensstraat (na aanleg ontdubbelingsweg).

Ook aan een buslijn naar Station Dendermonde wordt gedacht. De momenteel niet gebruikte spoorlijn wordt in de huidige planning niet benut.

Bij lezing van het dossier alsook bij de uitleg van de provinciale diensten op de infomarkt op 20 juni blijkt voor Groen dat het vooral de langetermijnmaatregelen zijn die op substantiële wijze aan de huidige verkeersproblematiek kunnen tegemoet komen. Deze worden echter uitgesteld naar een latere fase. Wanneer deze zal aanvangen is onbekend. De vertragingen die dergelijke projecten kunnen oplopen zijn daarentegen maar al te goed gekend.

Op basis van de informatie die werd verstrekt, menen wij dan ook dat het uitstellen van de fundamentele aanpak van de bestaande verkeersproblematiek naar een latere eventuele fase geen goede benadering is. Ter plaatse bleek bovendien dat net deze fasering het draagvlak bij heel wat omwonenden nog meer verminderde.