Sluiting Appelbloesem

26 Juni 2019

Ook wij zijn verbaasd. Na zes maanden in deze legislatuur, 9 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, is er nog geen bestuursakkoord. Er werden zelfs nog geen grote lijnen van jullie visie bekend gemaakt, maar jullie trekken wel een streep onder de Appelbloesem. Een lagere school. Dat is het eerste waarop jullie blijkbaar op één lijn zitten: de sluiting van een lagere school. Dendermonde scholenstad. We mogen er fier op zijn… Met onze meer dan 45 000 inwoners zijn we een bijna- centrumstad. Een stad die vele functies vervult, bovenlokale functies ook. En daar zijn we fier op. In een centrumstad, of bijna-centrumstad die zich ook scholenstad noemt, is zeker ook plaats voor methodeonderwijs, zoals freinetonderwijs. In andere steden en gemeenten floreert dit type onderwijs. Er zijn vaak zelfs wachtlijsten, ook binnen het gemeentelijke net. Er zit dus duidelijk wel potentieel in dit type onderwijs. Als Aalst het kan, dan Dendermonde ook, toch? Door deze sluiting zal niet alleen de enige Freinetschool verdwijnen, ook de vrije onderwijskeuze in Appels verdwijnt. En uiteraard ook een stukje gemeenschap. Want een lagere school is toch één van die bindende factoren van een samenleving. Het is iets wat ouders en kinderen delen met elkaar: de school. Ouders ontmoeten elkaar aan de schoolpoort, nemen deel aan activiteiten georganiseerd door de school, helpen ook organiseren. En dat is nog sterker binnen Freinetonderwijs, waar de intense samenwerking met ouders en buurt van groot belang is. Een school kan zoveel betekenen. En ja, gemeentescholen kosten ook geld aan onze stad. Maar buiten onderwijs zelf, kunnen we er ook heel wat andere doelstellingen mee vervullen. Speelnatuur kan ook dienen voor kinderen uit de buurt, de lokalen kunnen ook gebruikt worden door verenigingen of kunnen gehuurd worden, via de school kunnen we als lokaal bestuur inzetten op armoedebestrijding, … Niet te onderschatten dus, zeker wanneer uit de cijfers blijkt dat indicatorleerlingen veel minder vertegenwoordigd zijn in het vrije net. Wanneer beslist wordt om een school te sluiten, mag er dan ook niet over één nacht ijs gegaan worden. Dat moet altijd het allerlaatste scenario zijn. Alleen, we hebben niet veel scenario’s te zien gekregen…. De argumentatie die wordt meegegeven in het persbericht roept meer vragen dan antwoorden op. En ook de informatie die werd gegeven op de raadscommissie gisteren was niet erg overtuigend. Niet echt een geruststelling, zeker wanneer je de historiek van de politieke besluitvorming ernaast legt. Vorige legislatuur sloten jullie de filialen van de bibliotheken in onze deelgemeenten, eveneens uit financiële overwegingen. Pas nadien werd bekeken hoe dat dan aangepakt moest worden, werd gekeken hoe we dan de verschillende doelgroepen zouden kunnen bereiken. Niet echt een traject om fier op te zijn. En nu gebeurt hetzelfde… jullie beslissen om de school te sluiten. Begin 2018 was nog te lezen dat de bouw van de extra klasjes geen dag te vroeg kwam door het stijgend leerlingenaantal, ‘een serieuze heropleving’ van de vroegere gemeenteschool. Begin juni 2019, iets meer dan een jaar later wordt de school gesloten omwille van problemen met het gebouw en een dalend leerlingenaantal. Berekend, jawel, op de inschrijvingen voor volgend jaar, en dat terwijl gewone leerlingen (dus niet diegenen die voorrang krijgen) pas konden inschrijven vanaf 23 april. En dan wordt gesust: sluiten is beter dan de school te laten doodbloeden. Echt? Kijken wat er kan en moet veranderen, oplossingen zoeken, dat is wat nodig is. De ‘patiënt’ proberen te genezen in plaats van te kiezen voor euthanasie. Een gebouw kan je vervangen, containerklasjes kan je blijven huren, personeel kan je ondersteunen, advies kan je inwinnen, expertise kan je uitwisselen, meer kinderen kan je zeker aantrekken… Dus ja de sluiting is een keuze. En die werd een tweetal weken na de verkiezingen gecommuniceerd. Ik vraag mij af of dat toeval is… Het gebouw zelf kan niet gered worden. Een nieuwbouw is te duur. Hoe hebben jullie deze afweging gemaakt?  En wat is er gebeurd met het budget (800.000 euro) dat oorspronkelijk werd voorzien voor het jeugdcentrum?  Werd er bekeken waarom het leerlingenaantal in de Appelbloesem daalde? Zo ja, welke maatregelen werden er genomen om dit bij te sturen en de ommekeer te maken? Werden er in het verleden bepaalde problemen, bepaalde noden gesignaleerd door de ouders? Werden er in het verleden bepaalde problemen, bepaalde noden gesignaleerd door het personeel? Hoe werd daarop ingespeeld?   Werden er behalve de sluiting nog andere opties overwogen? Zo ja welke?  Waarom werd niet eerst de schoolraad geconsulteerd vooraleer de intentie tot sluiting werd verspreid? Klopt het dat er al een persbericht werd verzonden vooraleer de ouders op de hoogte werden gebracht?  Onze burgemeester stelde dat deze beslissing genomen is op basis van een analyse van alle gemeentescholen. Wat houdt deze analyse in? Wat zijn de noden van de gemeentescholen op infrastructureel vlak en op andere vlakken (pedagogische ondersteuning, ondersteuning van het personeel...)? Welke plannen zijn er concreet? In andere steden en gemeenten floreert dit type onderwijs. Er zijn vaak zelfs wachtlijsten, ook binnen het gemeentelijke net. In de gemeentelijke freinetschool van Aalst, moesten er bijvoorbeeld vorig jaar kindjes op de wachtlijst gezet worden. Maar niet in Dendermonde. Ongeveer 50% van de leerlingen uit het secundair onderwijs wonen niet in Dendermonde.     Geen bestuursakkoord, maar wel dit? Is er sprake van een politieke deal? Gaat het alleen om de Appelbloesem of ook om andere scholen? En zou dit dan in het zogenaamde pinksterakkoord staan? We hebben er het raden naar. Persoonlijk twijfelen we of dat er wel is, dat pinksterakkoord - als er geen na-akkoord is, waarom zou er dan sprake zijn van een voorakkoord? Of zouden daarin dan alleen de postjes verdeeld zijn?