Tussenkomst Mechelse Poort

23 Januari 2023

Tussenkomst Mechelse Poort

Beste collega’s,

Zelden heb ik het in deze gemeenteraad over personen. Inhoud genoeg om op te schieten. En het is ook gewoon niet de manier waarop politiek volgens mij hoort te verlopen.

Vandaag moet mij daarom wel iets van het hart. Voor de zoveelste keer in dit dossier voel ik niets dan plaatsvervangende schaamte. En dat gaat over de reactie van schepen Meremans over de vernietiging van de omgevingsvergunning van het dossier van de Mechelse Poort.

Wie een bezwaar indient, wie kritiek levert op een vergunning die is – en ik citeer- ‘onbezonnen’, ‘onverantwoord’, die ‘blokkeert projecten’ en ‘draagt verantwoordelijkheid voor de onveiligheid’.

Laat dat even bezinken.

Burgers die hun rechten uitoefenen, die onbezoldigd het dossier bestuderen, die onveiligheden aankaarten en verbetervoorstellen doen, die worden op sociale media door de schepen hard aangepakt.

Een burger kan nochtans geen vergunningen vernietigen. Neen het is een goedkope manier om de schuld in andermans schoenen te schuiven. Want de verantwoordelijkheid voor een goed ontwerp, de verantwoordelijkheid voor een degelijk openbaar onderzoek en een onderbouwde en juiste vergunningsaanvraag ligt bij de aanvrager.

Zowel de kwaliteitsadviseur als de gewestelijke omgevingsambtenaar brachten hun advies bijvoorbeeld uit op een verouderd ontwerp, rekening houdend met het dubbelrichtingsfietspad op de Scheldebrug.

Wat mij persoonlijk vooral ook heel hard tegen de borst stuit: de ontwerpen werden niet of konden niet onderbouwd worden met cijfers over het te verwachten gebruik. Er zijn geen tellingen van het aantal voetgangers en uitgebreide tellingen van de fietsers dateren volgens minister Peeters uit 2003.

In 2019 werden er extra tellingen gedaan. Maar van die tellingen ook geen spoor. Als we dan kijken in de toelichtingsnota van de vergunning blijkt het enkel te gaan om tellingen van gemotoriseerd verkeer, om de doorstroming te verbeteren wanneer fietsers en voetgangers niet meer bovengronds mogen oversteken.
Geen of verouderde tellingen, terwijl er miljoenen uitgegeven worden voor de herinrichting van het kruispunt.

‘Er vallen niet veel voetgangers te verwachten’, luidt het antwoord op de bezwaren. Maar hoeveel zijn dat er dan? En is hun veiligheid dan wel gegarandeerd? Geen tellingen, geen inschattingen, geen geruststellingen, en dan durft u, schepen, de bezwaarindieners aanpakken op veiligheid?

Waarom maakt u er geen prioriteit van om te garanderen dat de veiligheid van fietsers en voetgangers gevrijwaard blijft, in plaats van op de boodschapper te schieten? Waar zijn die cijfers? Waar zijn die inschattingen?

Maak er een absolute prioriteit van om het best mogelijke toekomstgerichte ontwerp te maken. Dat is wat de inwoners van Dendermonde van u verwachten. Niet plannen voor gisteren, maar voor overmorgen en de dag erna.

En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat u dat ook samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en iedereen die meewerkt aan het dossier verder zal doen. We vragen dan ook graag naar het vervolg in dit dossier.

  1. Welke stappen zijn er na de beslissing tot vernietiging al genomen? Werd er een actieplan uitgewerkt? Wie wordt er verder betrokken? Binnen welke timing?

  2. Zal er ook eindelijk een informatiemoment voor de inwoners van Dendermonde gepland worden? Op de informatievergadering rond het epicentrum werd er gesteld dat Vlaanderen zelf de informatie zou verzorgen. Nadien hebben we er nog naar gepeild op deze gemeenteraad en ook minister Peeters beloofde in het verleden dat dit er zou komen, maar in de praktijk is dit niet gebeurd.

  3. Welke houding zal de stad aannemen?

  4. Zal de stad vragen om het plan te toetsen aan het vademecum fietsvoorzieningen van juli 2022 om zo te voorzien in een toekomstgericht ontwerp?

 

Parlementaire vraag van 23 maart 2021
Raad voor vergunningsbetwisting

https://www.dbrc.be/sites/default/files/2022-12/RVVB.A.2223.0320.pdf