Tussenkomst veilige schoolomgevingen – veilige schoolroutes – octopusplan

09 September 2020

De vraag bestaat in feite uit drie punten: vragen over de opvolging, de actualisering, de dynamisering en de promotie van de schoolroutekaart -vragen over de stand van zaken en het verdere verloop van het project om de schoolomgeving in de onmiddellijke omgeving veiliger te maken-vragen om de scholen altijd proactief te betrekken bij wegenwerken en omleidingen het voorstel om als stad in te schrijven op het octopusplan   Het schooljaar is net opnieuw begonnen. Scholieren en kinderen gaan steeds vaker te voet en met de fiets. Dat is positief. Het is dan ook een gespreksonderwerp bij velen: welke route neem je? Wat is de veiligste route? Waar moet je opletten? En ook aan de schoolpoort zelf wordt er uiteraard gepraat over veiligheid en inrichting. Voor Groen is het enorm belangrijk dat kinderen, scholieren die route veilig kunnen afleggen, dat er een veilige en aangename schoolomgeving is én dat er daarin overleg is en wordt samengewerkt. En voor ons niet alleen, ook andere collega’s zijn daarmee bezig- mijnheer Bogman is net ook tussengekomen hierover. En ik denk ook aan collega Putteman, die in mei 2019 vroeg om in te zetten op meer regenboogzebrapaden. We hebben net het bestek in verband met de markeringen goedgekeurd, maar daarmee weten we nog niet wat er dan precies komt of wanneer. Ik denk ook aan het meerjarenplan, waarin veilige schoolomgevingen en de schoolroutekaart expliciet zijn opgenomen. Één van de punten waar ik echt oprecht blij mee was. Die schoolroutekaart werd samen met leerlingen en scholieren, samen met de politie en de fietsersbond ook, opgemaakt in de lente van 2018 onder toenmalig schepen Tas. Ze geeft een indicatie over de veiligheid, doet aanbevelingen en geeft ook aantal knelpunten mee. Knelpunten om gebruikers te helpen bij het gebruik van de kaart, maar natuurlijk ook met de bedoeling om die zo veel mogelijk aan te pakken zodat ze op termijn verdwijnen. Het is dan ook maar logisch dat daarnaar gevraagd wordt en dat er ook over gecommuniceerd wordt. We hebben allemaal het persbericht van de fietsersbond gekregen over de schoolroutekaart. Ik heb ook uw reactie gelezen in de pers. En die reactie, dat was toch wel jammer. Het had zoveel mooier geweest als dat een aanzet zou geweest zijn om een overzicht te maken van alles wat u voorziet voor de opgenomen knelpunten. U verwijst in uw reactie ook naar AWV. Onder andere voor de Zandstraat. U zal met hen de alternatieve route bespreken. Ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat u uw eigen belofte in deze gemeenteraad al vergeten bent. In januari vroegen we om zone 30 en het niet inhalen van fietsers te bekijken. U heeft hier beloofd die zone 30 daar ook op tafel te gaan leggen. Maar dat bent u blijkbaar zelf ook al vergeten. U mag dit dan ook gerust als een herinnering zien. Nu goed, zoals gezegd, zelf ben ik een grote voorstander van de kaart. Om te gebruiken – als hulp – maar ook als werkinstrument waarbij er blijvende betrokkenheid is. Er zullen knelpunten verdwijnen, jammer genoeg zullen er soms ook bijkomen – liefst minder dan er verdwijnen. Per definitie is zo een kaart dus altijd “work in progress”.Het is ook de bedoeling dat ze gedetailleerder wordt: ik denk aan het opnemen van meer trage wegen, maar ook aan een samenwerking met het verenigingsleven. Want kinderen, scholieren gaan niet alleen naar school, ze doen ook aan sport en spel. Kijk naar het speelweefselplan, betrek ook de verschillende organisaties en verenigingen die met sport, cultuur en jeugd bezig zijn. Meer werk in het begin – maar meer ambassadeurs erbij en ook een veiligere en kindvriendelijkere stad. En dat geldt ook voor de scholen. Werk daar ook actief mee samen, niet alleen met de leerlingen en de leerkrachten, maar ook met de oudercomités, de vriendenkringen. Uiteraard kan dat alles niet op 1 dag uitgewerkt worden en dat verwacht ook niemand. We verwachten wel work in progress en communicatie. En de schoolroutekaart zelf, die moet gepromoot worden. En ook dat mis ik. In de berichtjes over de veilige start van het schooljaar wordt ze niet opgenomen. Er wordt gevraagd om de kortste weg te nemen, niet de veiligste weg. En om terug te komen op de Zandstraat, dat is de kortste weg… Ik verwacht toch dat een schoolroutekaart die speciaal gemaakt is om te helpen bij de schoolroutes, dat die bij de start van het schooljaar toch extra in de verf wordt gezet. Over de schoolroutekaarten hebben we de volgende vragen: De knelpunten: kunnen we een overzicht krijgen over de verdere aanpak van de knelpunten die reeds zijn opgenomen op de kaart? Op welke manier zullen jullie die kaart dynamischer maken? Hoe zien jullie de herziening van die kaart? Wie zal daar bij betrokken worden? Kunnen er online aanpassingen gebeuren van zodra een knelpunt werd weggewerkt? Op welke manier zal de kaart verder actief gepromoot worden? Tweede onderdeel van mijn vraag: veilige schoolomgevingenVeilige schoolomgevingen, dat veronderstelt ook samenwerkingen met de scholen. Alle scholen zouden ook bezocht worden. Een goed initiatief. Betrokkenheid en samenwerking zijn belangrijk. Wat dat betreft vragen we: naar de verdere verloop van dit proces. Werden inmiddels alle scholen bezocht? Wat zijn de resultaten hiervan? En welke verdere stappen en initiatieven zullen hiervoor gebeuren? dat scholen steeds actief en tijdig betrokken worden wanneer er werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de school gebeuren of wanneer er door werkzaamheden omleidingen aan de school of in de nabije omgeving ervan passeren. Derde onderdeel: deelname aan het octopusplan Het octopusplan, dat is een organisatie die zich al jaren inzet voor duurzaam woon-schoolverkeer en een veilige en goed ingerichte schoolomgeving. Zij hebben daarover heel wat kennis en zijn de schouders onder onder andere de organisatie van ‘de Strapdag’, die binnenkort ook doorgaat. Scholen kunnen zich individueel inschrijven, maar je kan dat ook doen als stad. En dat lijkt ons een goed idee. Op die manier kunnen alle scholen gratis deelnemen aan de verschillende acties, zoals dus de strapdag. En de stad, die kan als ze dat wil ook gebruik maken van de kennis over veilige en duurzame schoolomgevingen van de organisatie. Best interessant: met ‘Schoolomgevingen 2.0’ bekijken ze de schoolomgeving in zijn geheel: is het er veilig? Is het er aangenaam vertoeven? Wat kunnen we veranderen (verkeersregels, infrastructuur, groen, …) en welke partners hebben we nodig? Vele redenen dus om ook als stad in te schrijven op het octopusplan. Onze vraag: Kunnen we ook als stad deelnemen aan het Octopusplan?