Burgerbudget

07 September 2020

In eerste instantie waren we blij te zien dat het college ons voorstel om ook te voorzien in meer burgerparticipatie mee had opgenomen en zeker dat er ook gedacht werd aan een apart burgerbudget. Een voorstel dat we ook zelf hadden opgenomen. In de praktijk zijn we echter teleurgesteld in wat nu voor ligt:  

• het budget dat wordt uitgetrokken is nog geen euro per inwoner. Niet echt een budget om echt veel mee te doen.

• door de manier van werken zullen we slechts een deel van de inwoners bereiken: er kan immers enkel digitaal gestemd worden. Heel wat doelgroepen die jullie nu niet bereiken zullen ook hier opnieuw niet worden bereikt.

• voorstellen moeten kunnen gelinkt worden aan het meerjarenplan dat het college uitwerkte. Op voorstellen die daar niet in passen kan je niet stemmen. Als ideeën niet discrimineren, goed zijn voor het algemeen belang, maar niet gelinkt kunnen worden aan het meerjarenplan, wat is dan het probleem? Het is toch een burgerbudget? Het is toch geen ‘burgers-voeren-de-ideeën-van -het-schepencollege-uit-budget’? Of gaan jullie er vanuit dat elk goed idee sowieso al in jullie meerjarenplan zit?

• Er wordt gevraagd om zelf ook een investering te doen: logistiek of financieel. Tot daar kunnen we volgen. De realisaties worden echter allemaal eigendom van de stad, ook als personen of verenigingen er zelf financieel in geïnvesteerd hebben. Lijkt ons niet altijd zo logisch.

• Er mag pas gestemd worden vanaf 18 jaar. Wat met ideeën van kinderen, wat met ideeën van tieners? Tellen zij dan niet mee? In het voorstel is geen enkel alternatief terug te vinden.

• Alle voorstellen met meer dan 100 stemmen worden overgemaakt aan een beoordelingscommissie. Zij zullen uiteindelijk beslissen. Zij zijn de echte jury. De criteria die deze commissie zal gebruiken zijn niet volledig transparant. Begrijpelijk dat je de eerste keer niet alles kan voorzien, maar voorzie dan wel de mogelijkheid tot transparantie van de beslissing.

• Ook bij de samenstelling van de commissie stellen we ons ook vragen: drie vertegenwoordigers vanuit de politiek, twee ambtenaren en twee leden van adviesraden: forum cultuur en welzijnsraad. Benieuwd wel hoe deze twee laatsten de toetsing aan het meerjarenplan zullen doen, aangezien er enkele maanden geleden niet eens tijd voorzien werd om met hun adviezen rekening te houden bij het opstellen van het meerjarenplan.

We denken alleszins dat er betere formats mogelijk zijn.

Als er dan toch gewerkt wordt met afvaardigingen uit adviesraden, dan vragen we ons af waarom er niemand is afgevaardigd vanuit de organisaties die met armoede bezig zijn. En waarom ook niemand van de mina-raad? We missen ook iemand van bijvoorbeeld de jeugdraad.

• Er wordt sterk gefocust op onmiddellijk resultaat: het voorstel moet onmiddellijk goed uitgewerkt zijn opdat het de haalbaarheidstoets van de communicatiedienst zou doorstaan- anders kan je er niet op stemmen- ook bij het indienen hoort er al onmiddellijk een budgetberekening bij. Wij vrezen dat je zo mensen, voorstellen verliest. Dat die drempel voor een eerste fase ook onmiddellijk zeer hoog is.

• Er wordt ook voorbijgegaan aan al het goede dat ook het proces van zo’n burgerbudget meebrengt. Mensen samenbrengen, mensen samen laten nadenken over hun wijk, over hun deelgemeente, over onze stad. Mensen samen de ideeën laten verbeteren. Samen oplossingen laten zoeken om vervolgens tot resultaat te komen.

De uitwerking van het burgerbudget is op zichzelf een mooi staaltje van hoe participatie niet moet uitgewerkt worden. Groen gaf, net als een aantal andere partijen, meerdere keren aan om hierover samen te willen werken. In de praktijk kwam dit nooit aan bod op de raadscommissies, wordt het voorstel van de meerderheid gewoon geagendeerd op de eerste digitale gemeenteraad ooit en wordt de toelichting voorzien in de dag voorafgaand aan deze gemeenteraad. Participatie ten top.

Maar Groen zou Groen niet zijn als we ook niet een aantal constructieve voorstellen naar voren schuiven:

Wij vragen onder andere :

• dat er alternatieven worden uitgewerkt om mensen maximaal te laten deelnemen. De gebruikelijke communicatiekanalen van de stad zijn niet voldoende. De praktijk in Dendermonde toont al jaren aan dat telkens dezelfde mensen opduiken als het gaat om participatieve initiatieven. Het is hoogtijd om ook de andere mensen te bereiken.

We vragen ook specifieke acties naar bepaalde doelgroepen toe. Ook mensen die het moeilijker hebben bijvoorbeeld. Doe gerichte acties, laat hen voelen dat ook hun voorstellen belangrijk zijn. Werk daarvoor met ambassadeurs van het project.

• Eens goedgekeurd voor realisatie, wordt 50% van het bedrag pas toegekend als terugbetaling. Ook dat is niet voor iedereen evident. Voorzie hiervoor uitzonderingen.

• Het voorziene budget is laag. Wij vragen om ook de mogelijkheid te voorzien om budget te gebruiken uit de verschillende beleidsdomeinen indien voorstellen aanleunen tegen of voorzien zijn in de meerjarenplanning.

• Voorzie ook voldoende informatie, ondersteuning en begeleiding. Ook al in fase 1, bij de uitwerking van het project. Als er geen voorstel is, kan het ook nadien niet begeleiden. Ook bij het aankondigen en ‘verkopen’ van hun idee zullen mensen misschien wel ondersteuning kunnen gebruiken.

• Voorzie alternatieve locaties en begeleiding voor mensen die niet digitaal kunnen stemmen.

• We zouden het ook een goed idee vinden om niet alleen in te zetten op het digitale. Organiseer bijvoorbeeld in elke deelgemeente ook een buurtvergadering waar mensen samen op een gezellige manier kunnen nadenken over eigen stad en gemeente. Liefst ook met medewerking van verenigingen: maak afspraken met verenigingen en oudercomités over de organisatie van die jaarlijkse vergadering. Laat hen de organisatie verzorgen, samen of afwisselend. Minder werk voor de stad, het levert hen ook iets op én ze zorgen ervoor dat er meer inwoners bereikt worden.

Misschien komen de grote ideeën dan daar niet naar boven, maar ook dat is niet erg. Het zet het project in iedere deelgemeente in de kijker en is een laagdrempelige verbinding ook tussen politiek en inwoners.

Waarom zou je niet alles op alles zetten voor, wat het reglement zegt – en waar ik het mee eens ben, een van de belangrijkste projecten van deze legislatuur? Ambitie mag er gerust zijn.

 

Zoals intussen wel duidelijk is, vinden we dat het huidige voorstel op heel wat vlakken kan verbeteren. Daarom keuren we het niet goed. We onthouden op het voorstel, omdat we wel achter het principe van burgerbudget staan.

https://www.hln.be/in-de-buurt/dendermonde/cordon-sanitaire-doorbroken-johan-daman-vlaams-belang-in-beoordelingscommissie-burgerbudget-gestemd~a922d93e