Droogtemaatregelen

22 September 2022

Voorspellingen zijn dat dit warme en droge zomers de komende jaren veel vaker zullen voorkomen. Periodes van droogte zullen langer duren, vaker voorkomen en intenser zijn

Deze zomer was opnieuw enorm warm en droog. Intussen heeft het al geregend, maar het grondwaterpeil is verre van hersteld. Op de website met grondwaterstandindicatoren lees ik: ‘door het oplopende neerslagtekort zien we een verdere toename van het aandeel lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Op 5/9 vertoonde 90% van de meetplaatsen een lage (25%) tot zeer lage (64%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

 

Voorspellingen zijn dat dit warme en droge zomers de komende jaren veel vaker zullen voorkomen. Periodes van droogte zullen langer duren, vaker voorkomen en intenser zijn (het neerslagtekort zal groter zijn).

We weten natuurlijk al veel langer dat dit er zit aan te komen. Al jaren weten we ook dat Vlaanderen zeer kwetsbaar is voor waterschaarste. Binnen Europa heeft Vlaanderen zelfs één van de laagste waterbeschikbaarheden per inwoner.

Spaarzaam omgaan met water is nodig. Een goed beleid ook. Meer actie is nodig en ook op dit gebied kunnen steden en gemeenten het verschil maken. Er zijn heel wat mogelijkheden en het is niet omdat we al iets doen, dat we daarom niet verder moeten evolueren. De toestand blijft immers ook nu precair.

Daarom blijven we ook vragen naar die klimaatplannen, naar die adaptatieplannen, de droogteplannen. Daarom doen we ook zelf voorstellen, uiteraard. Voorstellen om intercommunaal regenwatertonnen aan te kopen, voorstellen voor premies voor groendaken, ontharding structureel aanpakken, maatregelen nemen voor bemalingswater, opvang van regenwater op publieke gebouwen als kerktorens, … Er zijn er al heel wat de revue gepasseerd.

 

En er zou werk van gemaakt worden. Bij de opvolging van het meerjarenplan zijn het net die punten ook die vertraging oplopen: ontharden, klimaat, klimaatadaptatie…

 

Tot hiertoe blijft het stil.

 

Terwijl er toch ook net zo goed al een aantal maatregelen op korte termijn genomen hadden kunnen worden. Ter beschikking stellen van bemalingswater dat anders in de riolering verdwijnt of een verplichting tot sondegestuurde bemaling bv. is niet zo veel werk en doet toch al iets.

 

Onze vraag/ pleidooi is dan ook om hier meer werk van te maken. Er is absoluut nood aan. En dat bereik je volgens ons door vanuit die invalshoek alle aspecten van de stad te bekijken en het zo te integreren in alle domeinen.

 

We vragen dan ook graag hier op de gemeenteraad naar een stand van zaken. Wat zijn de maatregelen die jullie al genomen hebben, nog zullen nemen? Tegen wanneer? Welke middelen voorzien jullie? En wat met de informatie hierrond? Welke stappen worden er verder genomen aan de hand van het hemelwaterplan? Hoe zullen de raadsleden betrokken worden? Hoe zullen de inwoners betrokken worden?