Jeugdbeleid

25 September 2012

Kinderen en jongeren zijn belangrijke deelnemers aan de lokale samenleving. Groen kiest voor echte betrokkenheid van kinderen en jongeren.Zij moeten hun mening over hun stad kwijt kunnen en beleidsbeslissingen kunnen beïnvloeden.

 

Groen wil een geïntegreerd jeugdbeleid. Nu het lokale jeugdbeleidsplan ingekapseld zal worden in het gemeentelijke masterplan, wil Groen garanties dat kinderen, jongeren, jeugdhuizen en verenigingen betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid.

 

Kinderen en jongeren hebben het recht om de publieke ruimte te gebruiken, net als iedereen. Er blijft een groot tekort aan fysische ruimte: gebrek aan speelruimte, te weinig fuifplaatsen, tekort aan repetitieruimtes, ?

Jongeren en kinderen moeten hun 'ding kunnen doen'. Groen blijft ijveren voor ruimte voor kinderen en jongeren.

 

Jongeren willen gehoord worden, en snakken naar concrete oplossingen. Om hen vooruitzicht te geven op meer zekerheid en op echte keuzemogelijkheden, wil Groen zwaar investeren in de moeilijk bereikbare jongeren.

 

Groen blijft kiezen voor het traditionele jeugdwerk. Door te streven naar minder 'verkokerde' subsidiereglementen en diensten moeten ook 'nieuwe' vormen van jeugdwerk kunnen ontwikkelen en groeien.

 

Groen Dendermonde stelt voor :1.    Ruimte voor jongeren en kinderen

 

§      Groen pleit voor een jeugd- en kindvriendelijk ruimtelijk beleid. Groen hanteert het principe dat alle publieke ruimte toegankelijk is voor kinderen en jongeren.

 

§      Kinderen hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder dat ze opgesloten worden in (speel)reservaten.

 

§      We pleiten voor kindvriendelijke open ruimte, speelinfrastructuur op alle pleinen en speelse elementen langs straten en lanen.

 

§      De stad levert  extra inspanningen om het gebruik van gemeenschapsruimtes voor en door jongeren gemakkelijker te maken: minder nutteloze regels en meer flexibiliteit.

 

§      Groen verzet zich tegen het gebruik van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om repressief op te treden tegen het rondhangen van jongeren.

 

§      Groen pleit voor een inhaaloperatie inzake jeugdinfrastructuur. Het gaat daarbij over nieuwe locaties, maar ook over de regularisatie of herinvulling van bestaande ruimtes.

 

§      De 'Lokalenmap' is een handig instrument om de vaak wisselende verantwoordelijken in het jeugdwerk op de hoogte te brengen over het belang van technische controles en (brand)veiligheid van de infrastructuur. Met respect voor de 'eigen plek' van het

jeugdwerk, worden hun infrastructuurnoden bekeken in het licht van multifunctioneel

gebruik van ruimten en terreinen (zie hoofdstuk 'Onderwijs en kinderopvang').

 

§      Groen kiest voor een doordacht en doorgedreven fuifbeleid.  Ook heeft de stad meer aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren.

o      Een degelijke fuifzaal in elke gemeente is een 'must'.

o      Groen wil meer aandacht voor de muziekbeleving bij jongeren door een gericht ondersteuningsbeleid: creëren van podiumkansen voor beginnende artiesten en - groepen, aanbieden van repetitielokalen, zoeken naar mogelijkheden voor het opnemen van een CD of demo buiten het (onbetaalbare) commerciële circuit.

o      Groen wil dat het lokale bestuur ondersteuning biedt aan kleine organisatoren die een gehoorschadebeleid willen uitbouwen.

 

2.    Toekomst bieden aan minder bereikbare jongeren

Overbelaste stadsbuurten hebben weinig te bieden aan kinderen en jongeren. Ook het landelijk gebied kent een kleine, minder zichtbare groep van jongeren die hun schoolopleiding niet hebben afgemaakt, weinig perspectief hebben op tewerkstelling en die de nodige stabiliteit missen in hun leven. Op deze plaatsen zijn veel meer inspanningen nodig om jongeren weer perspectief te geven.

§      In de verkommerde stedelijke gebieden keren stedelijke functies terug in de wijken: dit betekent een aangename en veilige omgeving, met interessante initiatieven zoals jeugdcafés, jeugdhuizen, jeugdwerk, ?

 

§      Laagdrempelige en aanspreekbare initiatieven, zoals wijkanimatie of buurtsport moet gestimuleerd en/of uitgebreid worden. In deze wijken wil Groen kansen geven aan zelforganisaties om zich verder te ontwikkelen en innovatieve processen op te zetten.

 

§      De kortingssystemen worden behouden en de laagdrempeligheid gecreeërd . Zodoende kunnen jongeren gemakkelijk instappen in het vrijetijdsaanbod

 

§      Elk lokaal  bestuur met een brede visie op jeugdwerk investeert in projecten die erkenning geven aan informele vormen van leren. De stad ondersteunt jongeren die buiten het schoolsysteem deelnemen aan vormingen en stages. Dat doen ze door het aanbod bekend te maken en een deel van het cursusgeld terug te betalen. De jongerencompetentiecentra zijn sectordoorbrekend en verdienen navolging.

 

3.    Naar een beleid van coproductie met kinderen en jongeren

Leg jongeren geen plannen voor om goed of af te keuren, maar betrek hen van bij het begin zodat zij mee vormgeven aan het beleid. Coproductie gaat verder dan inspraak en laat jongeren ook zelf taken op zich nemen die te maken hebben met de uitvoering van het beleid.

 

§      Het lokale jeugdbeleidsplan wordt opgenomen  in het masterplan.  Groen eist op lokaal vlak garanties voor inspraak van kinderen, jongeren en hun verenigingen (zie ook hoofdstuk 'inspraak en participatie').

 

o      De stad hanteert een diversiteit aan inspraak- en beslissingsmethoden om zoveel mogelijk (diverse) jongeren te kunnen bereiken. Hierbij wordt erover gewaakt dat de gebruikte methoden de kloof tussen hoog- en laagopgeleide jongeren niet verder vergroten.

o      Bij inspraak is ruimte voor kortere termijnen van engagement: jongeren wisselen graag van doel en inzet.

 

§      De stad geeft de jeugdraad alle ruimte en ondersteunt haar. De jeugdraad van de toekomst fungeert als een draaischijf: naast de formele adviesopdracht wordt de koppeling gemaakt met kleinere en tijdelijke participatieve initiatieven om ook jonge kinderen en minder georganiseerde jongeren te bereiken.

Deze werkwijze zal het draagvlak van de jeugdraad en van kleinere projecten doen toenemen.

 

§      Groen pleit voor een jongerenparagraaf, die aangeeft welke effecten beleidsmaatregelen hebben op de jeugd. Een paragraaf is weliswaar onvoldoende om participatie van jongeren mogelijk te maken, maar het lokaal bestuur garandeert hiermee dat er aandacht is voor de belangen van kinderen en jongeren.

 

§      De jeugddienst is een vlot toegankelijke dienst waar kinderen en jongeren en jongeren-organisaties terechtkunnen voor ondersteuning, informatie en overleg.

 

4.    Jeugdwerk ten volle blijven ondersteunen

§      Groen wil de jeugdverenigingen op maat subsidiëren. Een subsidiebeleid voldoende divers zijn, om ook kleinschalige initiatieven te ondersteunen.

 

§      Voor jeugdwerkinitiatieven die niet kunnen rekenen op een verzekeringssysteem van een of andere koepel, werkt de gemeente een aanvullend aanbod uit.

 

§      Groen ondersteunt de eis van het jeugdwerk voor een betere aansprakelijkheidsregeling

voor jeugdverenigingen.

 

§      Groen pleit voor een brede invulling van vormingskansen in het jeugdwerk. Ook individuele jongeren moeten, los van elk vast verenigingsverband, kansen krijgen om een vormingspakket uit het jeugdwerk mee te pikken.

 

§      Groen pleit voor het blijvend ondersteunen van verenigingen die zich richten op maatschappelijke achtergestelde kinderen en jongeren. Ondersteuning van organisaties van etnisch-culturele minderheden en de integratie van doelgroepen in bestaande verenigingen zijn niet tegengesteld, maar vullen elkaar aan.