Laad- en loskade Briel Baasrode

12 Oktober 2012

Een laad- en loskade in Dendermonde kadert in de mobiliteitsvisie van Groen. Groen is voorstander voor transport op het water. Laad- en loskades zijn dan ook noodzakelijk. Groen Dendermonde vindt locatie de Briel geschikt. Wel is er meer aandacht nodig voor ontsluiting. Aansluiting met de aanpalende spoorlijn is uiteraard een belangrijke voorwaarde, zo is deze ook nuttig voor het Hoogveld. Wie onteigend wordt, moet de kans krijgen een gelijkwaardige woning in de buurt te kunnen bekomen. Inspraak en participatie mogen bij dergelijke projecten geen loze begrippen meer zijn.Groen is voorstander van transport over water. Een binnenschip houdt immers een meervoud aan vrachtwagens van de weg.

Momenteel is het dossier voor de laad- en loskade aan de Briel in Baasrode in de planningsfase.

Transport over water is een antwoord op het mobiliteitsprobleem dat we momenteel kennen in Vlaanderen, maar evenzeer in Dendermonde en ook in Baasrode. Een antwoord geven op het huidige mobiliteitsvraagstuk doe je niet simpel door één alternatief voor te schotelen, neen, mobiliteit vergt een totaalaanpak gespreid over de verschillende alternatieven: transport over water, spoorweg, fietsen, openbaar vervoer, andere werkmethodes enzovoort?)

Als wij kiezen voor transport over water, moeten er ook mogelijkheden zijn om de vrachtschepen te laden en te lossen. Het ideaal is dat de laad- en loskades dicht bij de bedrijven gelegen zijn die kunnen bevoorraad worden over het water.

In Dendermonde opteren wij voor een gezonde mix van wonen, werken dicht bij huis, landbouw, recreatie en natuur. We willen de productiviteit minstens behouden, zelfs verhogen.

Al in 2005-2007 werd gezocht naar een ideale locatie voor een laad- en loskade. Die zoektocht kwam er om de (nog steeds bestaande) problemen veroorzaakt door de feitelijke havenuitbating aan de tijsluis aan de monding van de Dender voor het bedrijf Intersig op te lossen.

Er circuleerden in die periode verschillende zoekzones (Van Pollaertsite) die ook door onze partij werden afgewezen. (http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=771CCDB6)

Zelf schoof Groen Dendermonde in die periode Briel naar voren. De voordelen van die locatie zijn:  is momenteel al in gebruik als los-laadkade, is gelegen in een industriegebied, paalt aan een (museum)spoorlijn die in gebruik kan genomen worden om de goederen te transporteren naar het Industrieterrein Hoogveld, maar ook naar Puurs.

Wij blijven dit standpunt verdedigen.

Echter, we moeten zeker en vooral oog hebben voor de gevoeligheden van dit dossier.

Ruimtelijke ordening: Dit gebied is op het gewestplan ingekleurd als industriegebied. In dat industriegebied is bewoning. Die woningen zijn nooit geregulariseerd of opgenomen in het RUP zonevreemde woningen. De overheid heeft hier steeds bewoning toegelaten. Om dit project te realiseren zullen onteigeningen noodzakelijk zijn.

Deze onteigeningen moeten gebeuren met de nodige zorg:  Eigenaars krijgen een prijs voor hun woning die hen toelaat een identieke woning te kopen in woongebied in de buurt. Men dient zich bewust te zijn van het maatschappelijk probleem dat een onteigenings- of verwervingsvergoeding bij dergelijke projecten zelden toelaat een werkelijk vergelijkbare woning elders te kunnen verwerven. Bovendien zijn er steeds eigenaars die wel worden geconfronteerd met een waardevermindering van hun woning, maar desondanks qua timing of afbakening niet binnen verwervingsschema's vallen. Dit probleem doet zich natuurlijk ook voor bij andere dossiers zoals VPK of N41.

Fundamenteel aandachtspunt is de ontsluiting. Essentieel is aansluiting met en heringebruikname van de reeds bestaande (museum)spoorlijn Dendermonde-Puurs. Bij het onderzoek van de verkeersontsluiting moet er over gewaakt worden dat binnen de grenzen van het plangebied alle aanpalende straten met inbegrip van de spoorweg, zo ook Mandekenstraat-Provinciale Baan volledig opgenomen worden. Slechts zo kan de verkeersafwikkeling volledig bestudeerd worden, zodat eventuele verkeersknooppunten al op voorhand uitgeklaard zijn. Recent zou uit het mobiliteitseffectenrapport bovendien blijken dat een aanvaardbare ontsluiting niet vanzelfsprekend is.

Fietsverkeer moet mogelijk blijven langs de oever van De Schelde. De mogelijkheid om de fietsers een niveau lager dan de loskade te laten fietsen onder een halfopen tunnel moet onderzocht worden.