Oude Vest (Input Groen april 2021)

15 April 2021

De Oude Vest is momenteel geen aantrekkelijke straat, noch om te winkelen, noch om er te vertoeven. Ze is niet aangenaam voor inwoners van Dendermonde en haar deelgemeenten en nodigt toeristen niet uit om ook onze binnenstad te gaan verkennen. Het is goed dat er eindelijk een plan komt om dit aan te pakken. Het is goed dat ze ontworpen wordt rekening houdend met de klimaatverandering, dat er ingezet wordt op meer verkoeling door groen aan te planten dat ook schaduw geeft, door er opnieuw water in te brengen. We zijn ook blij dat er veel meer belevingsruimte zal vrijkomen, dat er meer ruimte komt ook voor de zwakke weggebruiker. Verkeer/ mobiliteit We zijn blij dat voor deel 3 uiteindelijk gekozen werd voor het autovrije scenario. Van alle scenario’s is het ook ons voorkeursscenario. Het ontwerp moet toekomstbestendig zijn – daarom blijven we ook verbaasd dat de beslissing om de ondergrondse parking te maken genomen werd vooraleer aan de slag gegaan werd met het ontwerp. De centrale parking had in een nieuw ontwerp even goed parking Mechelse Poort kunnen zijn- zeker nu blijkt dat de ‘compensatieregeling’ voor parking geen probleem vormt om er wel een grootwarenhuis te vergunnen. We zijn ook verbaasd dat er voor de heraanleg van onze winkelstraat geen tellingen van de verkeersstromen beschikbaar zijn en dat we geen inschatting hebben van het aantal verwachtte bezoekers of minstens van de verhouding van de (gewenste) gebruikte vervoersmiddelen op korte en langere termijn. Dat is niet onbelangrijk, aangezien de zwakste schakel bepaalt of iemand ook daadwerkelijk bereid is over te schakelen op een ander vervoersmiddel, zoals bv. de fiets. We zijn bezorgd over het gedeelte Mechelse Poort en deel 1 van het gebied (doorgaand verkeer). We willen meer mensen met de fiets naar het centrum krijgen, en dus is ook de toeleiding, de ‘stadsentree’ zeg maar, heel belangrijk. Het principe van een fietsstraat is hier meer op zijn plaats dan fietssuggestiestroken die weinig rechtszekerheid bieden en vooral gebruikt worden als een hulpmiddel in straten die in oorsprong te smal zijn om goede fietsvoorzieningen te voorzien. Dat is hier niet het geval. Als de wil er effectief is om in deze zone te gaan voor ‘autoluw’, dan is een fietsstraat een keuze die daar veel meer mee strookt dan een nietszeggende fietssuggestiestrook. Het principe van de zwakste schakel geldt ook voor andere entrees én verbindingen. Daarom pleiten we er ook voor om een algemene fietszone in te voeren, zodat mensen ook daadwerkelijk die stap zetten of vaker zetten. We hoeven daar overigens niet mee te wachten. Ook nu zijn er al heel wat fietsers en voetgangers. In de mobiliteitsstudie uitgevoerd door het Hof van Saeys wordt gesproken van tellingen van 1000 à 1200 (brom)fietsers per dag (tellingen van voor de coronacrisis). En 76,5% van de mensen die de bevraging invulden stelden vaak met de fiets, te voet naar het centrum te gaan. Maak het voor de huidige fietsers ook nu al aangenaam en veilig en toon aan de mensen uit de enquête dat ze gehoord werden. Toon dat de ambitie er effectief is. Door zone 1 en 2 autoluw en auto-arm te noemen schep je verwachtingen. In de praktijk zullen deze twee zones allerminst autoluw of auto-arm zijn: het is de weg naar de rotatieparking, naar drie grote supermarkten, naar een complex van woongelegenheden… We denken dat de autodrukte in het tweede gebied onderschat wordt en veel hoger zal zijn dan wat mensen zich voorstellen bij een woonerf. Het woonerf in deel 2 zal in de praktijk een gewone autoweg zijn waar de snelheid beperkt wordt tot 20 km/u, wat op zichzelf wel een goede zaak is. Het woonerf moet ervoor zorgen dat de auto enkel te gast is. We vragen dan ook dat dit, zeker ook in het begin, zeer duidelijk wordt door de nodige preventie en handhaving te voorzien. Specifiek voor dit tweede gedeelte denken we dat de autodrukte sterk zou kunnen verhogen in de Lindanusstraat doordat dit de voor wie vanuit richting Sint-Gillis en dus het zuidelijk deel van Dendermonde komt de kortste en meest gemakkelijke weg wordt om naar de grootwarenhuizen én naar het hof van Saeys te rijden. Autodelen kan wat ons betreft ook nu al meegenomen worden in deel 2 – er kunnen bv. een aantal parkings gereserveerd worden voor verschillende vormen van autodelen, eventueel ook in de parking van het hof van Saeys zelf. Dat kan ook voor buurtbewoners deel zijn van de oplossing. Door de nabijheid van het fietsroutenetwerk en de centrale ligging van Dendermonde in het netwerk van fietssnelwegen zijn er heel wat opportuniteiten om fietsers veel meer aan te spreken het stadscentrum te bezoeken. We mogen daarbij ook niet vergeten dat Dendermonde ook op historisch vlak en recreatief vlak heel wat troeven heeft en zo een heel diverse groep van mensen kan aanspreken om het stadscentrum te bezoeken. Het aandeel elektrische fietsen, speed pedelecs en fietsen met een apart formaat stijgt. Ook die fietsen moeten veilig gestald kunnen worden op de Oude Vest. Langere (vb. tandem, ouder-kind-tandem, en bredere fietsen (bakfiets, fietskoeriers, …) moeten ook de mogelijkheid hebben de fiets vast te maken aan de fietsenstalling. En er kan ook nagegaan worden of er een overdekte stalling voorzien kan worden (is bijvoorbeeld interessant voor elektrische fietsen). Specifiek voor elektrische fietsen is het interessant om ook een fietsoplaadpunt te voorzien. Daarvoor kan ook gekeken worden naar het Hof van Saeys en/of kunnen er afspraken gemaakt worden met de horecazaken. Uit de praktijk blijkt immers dat oplaadpunten bij horecazaken vaak gebruikt worden. We zijn blij dat er in deel 3 gekozen is voor autovrij. Uit de ontwerpvoorstelling begrijpen we dat ook fietsers er welkom zijn, wat we op zich wel toejuichen. Op het gebied van inrichting veronderstellen we dat ze eerder toegeleid worden naar het weggedeelte waar ook nog een beperkt aantal auto’s kan rijden, zodat de kans op conflicten tussen voetgangers en fietsers zo veel mogelijk wordt vermeden, of alleszins dat het ontwerp zo is opgemaakt om conflicten tussen beide te vermijden. Er worden ANPR-camera’s voorzien om de toegang tot deel 3 te controleren. Het gebruik van ANPR kan een hulpmiddel zijn om te vermijden dat wie geen toegang heeft met de wagen toch door het gebied rijdt. Toch enkele bedenkingen: • Het is een vrij grote investering voor een relatief klein autovrij gebied, zeker als er nagedacht wordt om ook op andere plaatsen bijkomende camera’s te plaatsen. • Als er geïnvesteerd wordt in ANPR-camera’s, kan er ook gekeken worden of er niet geïnvesteerd kan worden in verplaatsbare ANPR’s die ook controles kunnen doen op niet-toegelaten vrachtverkeer. Die kunnen dan ook worden ingezet op andere trajecten en bij omleidingen door wegenwerken. Bij een verkeersongeval is de kans op lichamelijke schade immers vele malen groter als er vrachtverkeer betrokken is. Inzetten op preventie en handhaving is ook op dat vlak nodig. • We stellen vast dat weinig mensen effectief een goed beeld hebben van wat er allemaal mogelijk is met camera’s en wat er met de beelden wel of niet gebeurt, wat hun rechten zijn, … Minstens naar de bewoners van deel 3 toe lijkt het ons essentieel om daar zeer transparant in te zijn. De herinrichting van de Oude Vest is wat ons betreft een zeer belangrijke en toonaangevende schakel voor de binnenstad. We hopen dat dit geen geïsoleerd project blijft en dat er ook verder ingezet wordt op omliggende straten en verbindingen die mee het succes van dit project zullen bepalen. We denken oa aan: • de Brusselsestraat • de Dijkstraat: de Mathildelaan is een interessante doorsteek voor fietsers en voetgangers. Het zou goed zijn als het aangename karakter wordt doorgetrokken, het is ook een opportuniteit om langs die weg ook de verbinding met de Groene Dender te maken, die op zijn beurt een ‘stadsentree’ vormt voor. • Zelfde redenering voor Papiermolestraat (aansluiting Groene Dender) • Lindanusstraat (aansluiting Kalendijkgebied bij oversteken Leopoldlaan) … Water en groen Water lokaal proberen vast te houden, het lokaal hergebruiken, te laten infiltreren en er een belevingsaspect proberen aan te koppelen is positief. Het is voor ons niet duidelijk wat dit betekent op het vlak van watervolume dat zichtbaar aanwezig zal zijn op de Oude Vest. Het water zal vaak wel aanwezig zijn maar vaak eerder onzichtbaar zijn? We vragen ons af welke invloed dit zal hebben op het belevingsaspect, aangezien de permanente waterpartijen relatief beperkt lijken. Het ‘ gevoel van het doortrekken’ van het water op de Oude vest komt volgens ons best tot zijn recht als er ook een zeker gevoel van continuïteit gecreëerd wordt. De afgelopen zomers waren droog. Langere periodes van droogte zullen toenemen in de toekomst. We vragen ons af wat er voorzien zal worden zodat ook in die lange periodes van droogte het groen nog steeds voldoende water zal hebben?Het is goed dat het advies van de gecoro gevolgd wordt om vanuit het projectgebied van het Hof van Saeys ook de overgang te maken naar de Oude vest qua sfeer en kwaliteit. Ook hun vraag om de projectontwikkelaar mee te laten instaan voor de inrichting van de aangrenzende openbare ruimte, wat gangbaar is bij projecten van die schaal, is iets wat zeker ook in deze fase belangrijk blijft. Toegankelijkheid Het goed toegankelijk maken van een winkelstraat waar een volledige make-over gebeurt is een opdracht op zich, aangezien toegankelijkheid speelt op elk vlak en er verschillende noden zijn. Daarom vragen we dat ook voor het definitieve ontwerp nog eens finaal wordt afgetoetst of er niets werd vergeten. We geven graag zelf ook nog een aantal aandachtspunten mee. • Het voorzien van openbaar sanitair dat ook toegankelijk is voor mindervaliden is essentieel in een zone die focust op meer stadsbeleving. Dit kan bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van Hof van Saeys. Ook de handelaars en de horeca kunnen hier een zekere rol in spelen- in dat geval moet het wel duidelijk zijn dat het sanitair vrij toegankelijk is en moet er signalisatie voorzien zijn. Daarbij moet er ook rekening gehouden worden dat er ook sanitair nodig zal zijn op bijvoorbeeld sluitingsdagen. • De verschillende onderdelen rond water- en groenbeleving, de asverschuivingen moeten ook ‘leesbaar’ zijn voor mensen met een beperking (bv. de getoonde afbeeldingen van de ‘nietjes’ aan het water). Voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om een looplijn te kunnen volgen – door tegels of door oriëntatie op basis van gevels of objecten. Ook bij de inplanning van terrassen moet daar rekening mee gehouden worden, zodat de looplijn niet per ongeluk door de terrassen komt te liggen zoals nu blijkbaar wel het geval is in de Brusselsestraat. • We vragen ons ook af wat er precies voorzien wordt om aan mensen met een visuele beperking de inrit van de publieke parking leesbaar te maken. Bespeelbaarheid Het water kan voor een speels element zorgen. Het zal in de praktijk echter niet altijd bespeelbaar zijn, al is het maar omdat sommige seizoenen zich daar veel minder toe lenen. Daarom pleiten we ervoor om dit aan te vullen met andere speelvoorzieningen en andere speelse elementen (zeker in deel 3 en deel 2(HvS). Het zou ook goed zijn als die speelelementen inclusief zouden zijn en ook een meerwaarde hebben voor kinderen met een beperking. We denken daarbij zeker ook aan de speelelementen die voorzien worden aan het hof van Saeys. Waarom ook deze doelgroep niet eens specifiek bevragen? Handelaars- laden en lossen Voor de handelaars zal de herinrichting heel wat bijkomende vragen, bezorgdheden, maar ook opportuniteiten inhouden. We vragen een blijvende betrokkenheid en voldoende ondersteuning, ook tijdens de werken. De handelszaken moeten uiteraard ook beleverd worden. Laden en lossen moet wat ons betreft zoveel mogelijk gebeuren buiten de algemene openingsuren en er worden best afspraken gemaakt om vrachtverkeer te weren tijdens begin- en einde van het begin van de schooluren. Er zou ook samen met de handelaars gekeken kunnen worden of er alternatieven kunnen uitgewerkt worden voor de ‘last mile’.