Week van de duurzame gemeente

26 Juni 2019

Deelname aan week van de duurzame gemeente + ondertekening engagementsverklaring

In 2015 ondertekende België net als de andere lidstaten van de Verenigde Naties de verklaring rond duurzame ontwikkelingsdoelen (‘sustainable development goals’ of SDG’s) Doel is om van de wereld tegen 2030 een duurzamere plaats te maken, zowel op ecologisch, economisch, sociaal als bestuurlijk vlak, door gebruik te maken van 17 ontwikkelingsdoelen.

Ze zijn universeel en kunnen door iedereen worden toegepast, ook door de overheid. Meer zelfs, om 65% van de doelstellingen te behalen is het lokale niveau nodig. ‘Think global, act local’. Daarom vragen we om vanuit deze gemeenteraad ook de engagementsverklaring rond de duurzame ontwikkelingsdoelen, die VVSG opstelde, te ondertekenen.

Van 18 tot 25 september 2019 organiseert de VVSG ook voor de tweede keer de Week van de Duurzame Gemeente. Tijdens die week willen ze de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) samen met lokale duurzame helden in de kijker zetten.

De lokale duurzame helden, dat zijn burgers, scholen, verenigingen, bedrijven, horeca-uitbaters … die dagdagelijks duurzaam bezig zijn. Deze duurzame helden worden tijdens die week het lokale gezicht van één en liefst ook meerdere SDG’s.

Door te vertrekken vanuit wat lokaal reeds gebeurt, kunnen we niet alleen de aandacht vestigen op de duurzaamheid, we maken het ook concreet voor inwoners en zorgen zo indirect ook voor draagvlak. Bovendien zetten we onze lokale helden in de kijker en werken we zo verder aan het gemeenschapsgevoel. 

Het is bovendien ook een kans om inwoners te betrekken. Want die duurzame lokale helden moeten natuurlijk ook gevonden worden en geselecteerd worden (je mag er maximaal 17 doorgeven). Een kans dus om inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, adviesraden te vragen wie hun lokale helden zijn en dan uiteraard na te gaan of ze willen deelnemen aan deze campagne.

Iets minder belangrijk, maar mooi meegenomen mocht het zich voordoen: elke deelnemende gemeente maakt ook kans om een prijs van 3000 euro te winnen.

De actie wordt – zoals jullie weten- ook uitgebreid ondersteund door VVSG, wat de organisatie toch wel vergemakkelijkt. Er is een uitgebreide handleiding beschikbaar en er staan heel wat mooie voorbeelden van de campagne van vorig jaar online – ook bijvoorbeeld rond het zoeken van die lokale helden.

Concreet dus twee vragen:

Ondertekenen we de engagementsverklaring?

Doen we mee aan de week van de duurzame gemeente?

https://www.vvsg.be/nieuws/doe-mee-aan-de-week-van-de-duurzame-gemeente

https://www.duurzamegemeente.be/

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/www.duurzamegemeente.be/assets/handleiding-duurzamegemeente-2019.pdf

GR 20 juni 2018

Tussen 18 en 25 september 2018 organiseert de VVSG ( Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) de Week van de Duurzame Gemeente. Met dit initiatief wil de VVSG de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen(SDG's) lokale gezichten geven in de verschillende Vlaamse steden en gemeenten.

 

De deelnemende gemeenten duiden duurzame helden aan, deze helden zijn: burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven of andere groepen die in hun dagelijkse bezigheden reeds bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Zij worden in hun gemeente de verpersoonlijking van één of meerdere SDG's. De VVSG voorziet in een uitgebreide campagnehandleiding met alle nodige tips & tricks om de zoektocht naar helden aan te vangen en creatief te communiceren over hun heldendaden.

 

Deelnemen aan de campagne is eenvoudig. In de meeste Vlaamse gemeenten bestaan al heel wat initiatieven die bijdragen aan één of meerdere SDG's. De Week van de Duurzame Gemeente geeft simpelweg de kans om deze initiatieven – en in de eerste plaats de burgers die deze initiatieven dragen – zichtbaarheid te geven, zowel in de eigen gemeente als ver daarbuiten (de heldencampagne zal de nodige ruchtbaarheid krijgen in o.a. de communicatiekanalen van de VVSG en in Metro krant).

 

Meedoen aan deze campagne is een echte opportuniteit om lokale acties te verbinden met een globale agenda. Elke deelnemende gemeente maakt bovendien ook kans om een verrassend SDG-prijzenpakket (t.w.v. 3000 euro) te winnen!

 

Vragen zullen aan het stadsbestuur gesteld worden om deel te nemen aan de actie ‘doe mee aan de week van de duurzame gemeente’.

Vraag Bart Van Malderen, raadslid - interpellantJa er zit een lijn in de toegevoegde punten en het is niet alleen welke schepen antwoordt maar ook thematisch.Eigenlijk heel simpel, VVSG organiseert van 18 tot 25 september de week van de duurzame gemeente. Bedoeling is dat men duurzame helden naar voor schuift. Helden kunnen zowat iedereen zijn, burgers, organisaties, verenigingen, scholen, bedrijven, groepen … die in hun dagelijkse bezigheden bijdragen aan duurzame ontwikkeling en ze worden daarmee ook een stuk het uithangbord van één van de strategische ontwikkelings doelstellingen. Doelstellingen die de VVSG naar voor schuift.Er is een uitgebreide campagnehandleiding over hoe dat je eigenlijk best de zoektocht naar dergelijke helden aanvat en daar creatief rond communiceert. Op zich is dat een eenvoudige campagne over een toch wel heel belangrijk thema en bovendien kan je als gemeente ook nog is 3000 euro winnen bij VVSG wat de financiële drempel mogelijks, meedoen is belangrijker dan winnen, waarschijnlijk zou kunnen verlagen.Vraag is eigenlijk gewoon : Doen we daaraan mee of niet ?Antwoord François De Bleser, schepenJa, dus we doen er zeker aan mee. Ja.In onze stad zijn inderdaad al tal van ‘helden’ aan de slag: denk maar aan de vrijwilligers. Ik wil het toch wel even toelichten, u spreekt over duurzaamheid, maar het is een andere duurzaamheid ook, dus vrijwilligers dat woord valt hier ook in het verhaal. Bij tal van initiatieven zoals De Tondeldoos, maar ook onze Zwerfvuilmeesters, de Wereldraad, LETS-Dendermonde, compostmeesters, repaircafé, welzijnsraad, … en dan vergeet ik er nog heel veel.We hebben ook de intentie om dit verder te bekijken met het OCMW in het kader van armoedebestrijding etc. dat zit er ook wel een beetje in als je die handleiding doorleest. Ook heel wat beleidsplannen van de stad zelf komen in aanmerking (meest voor de hand liggende is natuurlijk het Klimaatplan). Het moeilijkste lijkt me de ‘helden’ zelf te vinden en goed te identificeren, je mag er max 17 op de handleiding staat max 17 vinden, maar dat kunnen we m.i. zeker in samenwerking met de dienst communicatie, want dat is natuurlijk een oproep naar de burgers hé. Dit is het verhaal, maar het antwoord is zeker JA.

Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling slaan aan in steden en gemeenten

Gepubliceerd op 16-05-2019

Twee derde van de Vlaamse steden en gemeenten zal de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties als kompas gebruiken voor het beleid dat ze in deze legislatuur (2019-2024) zullen voeren. Hiermee zetten ze o.a. gendergelijkheid, eerlijk werk, economische groei en verantwoorde consumptie duidelijk op de lokale agenda. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). De VVSG en de Vlaamse gemeenten tonen hiermee hun voortrekkersrol, al mag het ambitieniveau nog een paar versnellingen hoger: ook de toekomstige Vlaamse, federale en Europese overheden moeten de SDG’s als leidraad voor hun beleid gebruiken. De VVSG vraagt een duurzaamheidspact met die overheden en blijft inzetten op de ondersteuning van gemeenten om de SDG’s te realiseren. Dat bleek op een VVSG-studiedag #lokaalmondiaal in Brussel over het thema. 

Een betere wereld begint lokaal

In 2015 ondertekenden alle 193 lidstaten van de VN – dus ook België- de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Het moet het moreel kompas zijn voor het beleid op alle niveaus. Uit een bevraging van de VVSG blijkt dat naar schatting twee derde van de Vlaamse steden en gemeenten de SDG’s gebruikt bij de opmaak van het nieuwe gemeentelijke meerjarenplan, dat is het officiële politieke document dat het beleid voor de komende zes jaar vastlegt. ‘Een zeer goede zaak, zeker als je weet dat eerdere studies aantoonden dat 65% van de SDG’s niet gerealiseerd kunnen worden zonder de inzet van lokale besturen. De SDG’s zullen dus lokaal zijn of ze zullen niet zijn,’ aldus Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG.'Gendergelijkheid, geen armoede, duurzame steden en gemeenschappen,… het zijn doelstellingen waar steden en gemeenten een wezenlijke bijdrage voor kunnen leveren.’ De SDG’s verplichten de gemeenten ook om uitdagingen anders aan te pakken en vooral: om over de muurtjes te kijken en verbindingen te zoeken. Burgemeester Katrien Partyka: ‘In Tienen gaan we focussen op het feit dat dit een zaak is van iedereen, niet enkel van één ambtenaar of één dienst. Ook de inwoners en verenigingen zullen betrokken worden, om een brede gedragenheid te krijgen. In 2020 beginnen we te werken aan duurzame overheidsopdrachten.’ In Edegem worden de SDG’s een toetssteen voor het beleid: ‘Ieder punt dat op het college van burgemeester en schepenen komt, wordt getoetst aan de SDG’s. Zelfs onze software wordt in die zin aangepast,’ zegt burgemeester Koen Metsu. 'Gent heeft al een jarenlange SDG-traditie: eerlijke handel, Foodsavers, duurzame stadsvernieuwing, internationale solidariteit,… de SDG’s zijn op alle terreinen hoekstenen van ons beleid,’ aldus Gents burgemeester Mathias De Clercq.

VVSG voorbeeld in Europa

De VVSG – zelf door federaal minister Marghem in 2018 tot SDG-voice benoemd- zal haar werking rond de SDG’s onverkort verderzetten en wil de koplopersrol van de Vlaamse steden en gemeenten in Europa bevestigen. ‘We informeren gemeenten en laten hen leren van mekaar, in eerste instantie samen met 50 pilootgemeenten. We reiken instrumenten aan om van de SDG’s concreet beleid te maken. Mensen moeten weten wat ze concreet betekenen. Hier moet lokaal, samen met de inwoners, de scholen, de verenigingen en bedrijven een draagvlak voor ontstaan. Ook Europees dragen we goede praktijken uit en dat slaat aan,’ aldus Vos. Dat de VVSG een voorbeeld is voor de rest van Europa, bevestigt ook minister-president Geert Bourgeois: ‘Als je in andere Europese landen vraagt hoe de SDG’s op lokaal vlak in de praktijk te brengen, dan haalt men de VVSG-werking als goed voorbeeld aan. Dat andere Europese landen met een belangstellende en misschien ook wat jaloerse blik naar Vlaanderen kijken, daar ben ik als minister-president vanzelfsprekend blij om en trots op.’ Dankzij de steun van de Vlaamse overheid herhaalt de VVSG in september 2019 de campagne ‘Week van de Duurzame Gemeente’. In 2018 namen meer dan 80 Vlaamse gemeenten deel, ze zetten lokale helden voor duurzame doelen in de kijker in hun gemeente.

Versnelling hoger op alle niveaus

Geen enkel overheidsniveau kan de SDG’s alleen realiseren. Daarom moeten alle overheden de SDG’s als moreel kompas voor hun toekomstig beleid gebruiken. Het is ook de reden waarom de VVSG met de andere overheden een duurzaamheidspact wil sluiten.  ‘Door rond de 17 SDG’s beleid te voeren dat dan ook nog afgestemd is op elkaar, kunnen we veel meer resultaat boeken,’ aldus VVSG. Samenwerken is het sleutelwoord, met en tussen overheden maar ook met academici, de bedrijfswereld en de burgers. ‘De SDG’s bieden een internationaal kader om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken op een andere manier dan we tot nu toe gedaan hebben. Dat betekent ook vooral dat we meer tijd en ruimte moeten vrijmaken voor innovatie, experiment en co-creatie, besluit Vos.

https://www.vvsg.be/nieuws/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-sdgs-slaan-aan-in-vlaamse-steden-en-gemeenten